Зміна складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння       Баркаров Юрiй Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   07.02.2019
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, буд.7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05905591
5. Міжміський код та телефон, факс
0562 346626
6. Електронна поштова адреса
zorya@zorya.dp.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www. zorya.dp.ua в мережі Інтернет 07.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.02.2019 обрано Ревiзор Монастирська Юлiанна Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 07 лютого 2019 р., прийнято рiшення протоколом №85 про обрання ревiзора Монастирська Юлiанна Миколаївна, 15 червня 1978 року народження. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада на попередньому мiсцi роботи: Завiдуюча вiддiлом УНIАН. Посада на теперiшнiй час: Економiст АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Вища освiта
07.02.2019 припинено повноваження Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 07 лютого 2019 р., прийнято рiшення протоколом №85 про припинення повноважень ревiзора Якименко Наталiї Василiвни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. На посадi перебувала з 09.02.2018 р. по 07.02.2019 р.