Звіти

Річний звіт 2020

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

Річний звіт 2019

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Річний звіт 2018 рік

Річний звіт за 2018 рік

Річний звіт 2017 рік

Річний звіт за 2017 рік

Звіт за 3 квартал 2017 року

Звіт за 3 квартал 2017 року

Звіт за 2 квартал 2017 року

Звіт за 2 квартал 2017 року

Звіт за 1 квартал 2017 року

Звіт за 1 квартал 2017 року

1 квартал 2016 р.

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Сторінки