2 квартал

2 квартал 2017 р.

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2017
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Підписатися на RSS - 2 квартал