Звіт за 2012 рік.

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. в.о. голови правлiння Баркаров Ю.А. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 16.12.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, Днiпропетровськ, Журналистiв, 7 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0562346623 0562346623 1.6. Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.12.2013 (дата) 2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПРФ 82 29.04.2013 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 16.12.2013 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента: а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента X 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента: а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 9. Відомості про цінні папери емітента: а) інформація про випуски акцій емітента б) інформація про облігації емітента в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 14. Інформація про стан корпоративного управління 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 24. Правила ФОН 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 27. Аудиторський висновок 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 30. Примітки 1. На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi Пiдприємство iснує окремо, та не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. Пiдприєство у 2012 р. не мало вiдношення с рейтинговими агенствами. 2. Акцiї пiдприємства 100% належать ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", тому iнформацiя про осiб, що володiють 10% акцiй та бiльше вiдсутня. 3. Дивiденди у 2012 р. не виплачувались. 4. Випуск акцiй вiдбулось 01.02.2002 р. 3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "Видавництво "Зоря" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 49051 3.1.5. Область, район Дніпропетровська , Iндустрiальний 3.1.6. Населений пункт Днiпропетровськ 3.1.7. Вулиця, будинок Журналистiв, 7 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №061475 3.2.2. Дата державної реєстрації 24.12.2001 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiл "ДРУ "АТ" Банк "Фiнанси та Кредит" 3.3.2. МФО банку 307231 3.3.3. Поточний рахунок 260063661001 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ Родовiд Банк 3.3.5. МФО банку 321712 3.3.6. Поточний рахунок 26009066000074 3.4. Основні види діяльності 22.11.0 Видання книг 22.21.0 Друкування газет 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 3.8. Інформація про органи управління емітента Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв - Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор Наглядова рада складається з: - Денисюк Наталiя Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; -Хотенюк Олег Михайлович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; - Саєнко Оксана Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)- перший затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Правлiння складає з: - Баркаров Юрiй Андрiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - в.о. голови правлiння; - Штефан Олена Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - головний бухгалтер; - Кравчук Олександр Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - головний iнженер; - Гудiй Андрiй Миколаївич ( на розкриття паспортних даних згоди не давал) - заступник голови правлiння; - Гарагуля Анна Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - заступник голови правлiння. Ревiзор -Назаренко Тетяна Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - бухгалтер. 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3 100.000000000000 Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) не має 0 0 13.12.2012 0 0.000000000000 Усього 100.000000000000 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середня чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2012 р. - 33 ос. Фонд оплати прац у 2012 р.i - 921,0 тис.грн Середня чисельнiсть у 2011 р. склала 141 ос., фонд оплати працi склав 2573,7 тис. грн.. Зменьшення кiлькостi осiб та фонду оплати працi вiдбулося за рахунок закриття виробничої дiяльностi. 6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада В.о.голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баркаров Юрiй Андрiйович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1955 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП "Iнкос" 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 12.03.2012 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 13 вiд 12.03.12р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада заступник голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гарагуля Анна Володимирiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1980 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний директор ПРАТ "Новомосковський Завод Миниральних Вод" 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 15.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 73 л/с вiд 15.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада заступник голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудiй Андрiй Миколаєвич 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1987 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Менеджер ТОВ "Завод пластик" 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займал. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада Головний iнженер 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олександр Володимирович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1963 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штефан Олена Володимирiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 1981 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс" 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 8. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 11.05.2012 Кворум зборів** 0.000000000000 Опис 1. Фiнансовий план пiдприємства на 2013 р. 2. Результати дiяльностi пiдприємства за 2011 р. 3. Визначення правочинiв на 2012 р. 4. Перелiк майна на списання у 2012 р. 5. Перелiк майна, що планується здаватися в оренду у 2012 р. 12. Опис бізнесу Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не має Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не має Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій не має Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) З облiкової полiтики видавництва: Встановити принципи, методи та процедури облiкової полiтики з урахуванням вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку: 1. Встановити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 0,1 тис. грн.. 2. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних засобiв вiдповiдно до вимог ПБО 7. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам вiдповiдно до ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 3. Вiдносити до iнших необоротних активiв: • бiблiотечнi фонди; • малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 4. Встановити вартiсну межу для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi 1000 грн (згiдно ст. 5 ПБО 7) 5. Використовувати при нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод. 6. Встановити для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об’єкту. 7. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку нематерiальних активiв згiдно до вимог ПБО 8. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт нематерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам згiдно до ст. 5 ПБО 8: • право користування землею - 20 рокiв • програмне забезпечення - 4 роки. З 01.04.2011р класифiкацiю по групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 8. Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 9. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть необоротних та нематерiальних активiв для нарахування амортизацiї рiвною нулю. 10. Призначити вiдповiдальним за визначення строку отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв головного iнженера Кравчука О.В. з залученням iнших спецiалiстiв. У випадку необхiдностi iм, надано право перегляду термiну отримання економiчних вимог вiд використаннi основних засобiв, iнших необоротних засобiв та необоротних активiв. 11. Встановити, що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку рахується кожне найменування виду запасiв: • виробничi запаси (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.); • малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) • товари придбанi (отриманi) для продажу. 12. Зарахування запасiв на баланс проводити за їх первiсною вартiстю, визначеною згiдно до вимог ПБО 9. Суму транспортно-заготiвельних витрат узагальнювати на субрахунку 2092 зi щомiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою вибулих запасiв за середнiм вiдсотком. 13. Уцiнку (чи до оцiнку ранiше знижених в цiнi) запасiв, цiна яких знижена на дату балансу, внаслiдок порчi чи витрат очiкуваної економiчної вигоди вiд їх використання проводити за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв, визначеної згiдно вимог до ст. 26 ПБО 9. 14. При випуску запасiв у виробництво застосовувати метод списання – по собiвартостi перших по часу прибуття запасiв (FIFO), при реалiзацiї – метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк проходження товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким чином: • у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi; • на складах - у кiлькiсному вимiрi; • у цехах i дiльницях – у кiлькiсному вимiрi. 15. При випуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх використання. 16. Суму резерву сумнiвної заборгованостi формувати станом на 31 грудня кожного року, виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. 17. Облiк зобов’язань (кредиторської заборгованостi) здiйснювати згiдно до вимог ПБО 11. Встановити графiк погашення зобов’язань з податкiв та iнших обов’язкових платежiв. Вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. 18. Вiдповiдальним за створення резерву коштiв на забезпечення оплати вiдпусток призначити головного бухгалтера та начальника вiддiлу кадрiв. 19. Оцiнку ступеню завершеностi операцiй надання послуг здiйснювати шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акту наданих послуг. 20. Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi згiдно до п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi пiдприємства визначити Статутом • доход вiд реалiзацiї iноземної валюти рахунок 711 • доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв рахунок 712 • доход вiд оренди активiв рахунок 703 • iншi доходи рахунок 719 21. Забезпечити формування собiвартостi реалiзованих послуг згiдно до вимог норм ПБО 16. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з застосуванням рахункiв класу 9. З органiзацiї бухгалтерського облiку 1. Ведення бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi та технологiї ПРАТ, покласти на головного бухгалтера. Вiдповiдальнiсть головного бухгалтера за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями. Розпорядження головного бухгалтера про здiйснення бухгалтерського облiку є обов’язковим до виконання всiма робiтниками товариства. Головному бухгалтеру проставляти на первинних документах, вiдображення в облiку, вiдмiтку про їх оброблення (кореспонденцiя рахункiв, дата, пiдпис). 2. З метою забезпечення досконалостi даних бухгалтерського облiку за звiтностi проводити iнвентаризацiю майна та фiнансових зобов’язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань, пiд час якої перевiряють їх наявнiсть та документальне пiдтвердження, стан та дають оцiнку, проводиться перед складанням рiчної звiтностi товариства, орiєнтовно з жовтня по грудень, в обов’язковому порядку. Точний час та порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються головою правлiння товариства окремим письмовим розпорядженням (наказом). В iнших випадках об’єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї встановлюються головою правлiння товариства на пiдставi чинного законодавства по мiрi необхiдностi. Час та перелiк об’єктiв iнвентаризацiї визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) голово правлiння товариства. Для проведення iнвентаризацiйної роботи затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: • заступник голови правлiння - голова комiсiї • головний бухгалтер - член комiсiї • головний iнженер - член комiсiї • начальник вiддiлу кадрiв - член комiсiї Права, обов’язки та завдання, покладенi на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiї комiсiї, визначенi Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69. Додатково до завдань, обумовлених Iнструкцiєю № 69, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання: по визначенню ефективностi застосовуваних в ПРАТ принципiв, методiв облiкової полiтики, по проведенню робiт з оцiнки активiв та зобов’язань (визначення термiну служби придбаних товариством матерiалiв, вiдхилення залишкової вартостi об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв вiд їх справедливої вартостi). 3. Для проведення раптової iнвентаризацiї каси ПРАТ створити комiсiю у складi: • головний бухгалтер - голова комiсiї • секретар - член комiсiї Iнвентаризацiю каси проводити не менше одного разу на мiсяць. 4. Призначити вiдповiдальних за виписку доручень на отримання ТМЦ – головного бухгалтера. 5. Вiдповiдальнiсть за розрахунок вiдстрочених податкових активiв за зобов’язань по Стандарту 17 покладається на головного бухгалтера. 6. За своєчасне укладення та оновлення договорiв на матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдає начальник вiддiлу кадрiв. 7. Вiдповiдальнiсть за прийом документацiї на тимчасове зберiгання в архiвi пiдприємства, за зберiгання документацiї в архiвi покласти на головного бухгалтера. Об органiзацiї податного облiку 1. Загальну вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку покласти на головного бухгалтера. 2. За достовiрне складання та своєчасну здачу Декларацiї з ПДВ, ведення реєстрiв отриманих ста виданих податкових накладних вiдповiдальнiсть покладається на головного бухгалтера. 3. Призначити вiдповiдальним за достовiрнiсть даних про валовi витрати та валовi доходи - головного бухгалтера. 4. Призначити вiдповiдальним за складання та своєчасне подання податкового розрахунку за забруднення навколишнього середовища – головного бухгалтера. 5. За своєчасне складання, подання та сплату орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. Текст аудиторського висновку Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит» (надалi – Аудитор), код ЄДРПОУ №31059761,згiдно з договором №05.04 вiд 5 квiтня 2013 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв за 2012 Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення товариства. Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця дата передувала призначенню його аудитором Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» КП ДАК «Укрвидавполiграфiя». Через характер облiкових записiв товариства аудитор не має змоги пiдтвердити кiлькiсть матерiальних активiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для формування умовно-позитивного висновку. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, представленi до перевiрки фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства «Видавництво « Зоря» КП ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2012 рiк представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2012 року, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО, Закону України ”Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, iнших нормативних актiв дiючого законодавства України. Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання не має Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування не має Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк основних засобiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року. №92. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2012 року складає 33918 тис.грн., в т.ч.: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої –11077 тис.грн.; - Машини та обладнання –20938 тис.грн.; - Транспортнi засоби – 1158тис.грн.; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) –424 тис.грн.; - Багаторiчнi насадження – 21 тис.грн.; - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 300 тис.грн. В 2012 роцi товариство здiйснювало нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку – прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”. Незмiннiсть застосовуваних методiв амортизацiї протягом звiтного перiоду витримана. Станом на 31.12.2012 р. знос основних засобiв становить 23096 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 10822 тис.грн. У вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69, товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Розходжень фактичної наявностi основних засобiв з даними облiку iнвентаризацiєю не встановлено. Облiк нематерiальних активiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 ”Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року. №242. Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства становить 1047 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 300 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 747 тис.грн. Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень не має Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не має Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не має Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів не має Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) не має Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік не має Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається не має Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі не має 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 43459 33918 0.000 0.000 43459 33918 будівлі та споруди 20618 11077 0.000 0.000 20618 11077 машини та обладнання 20983 20983 0.000 0.000 20983 20983 транспортні засоби 1158 1158 0.000 0.000 1158 1158 інші 424 424 0.000 0.000 424 424 2. Невиробничого призначення: 21 21 0.000 0.000 21 21 будівлі та споруди 300 300 0.000 0.000 300 300 машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Усього 43459 33918 0.000 0.000 43459 33918 Опис не має 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22183 24777 Статутний капітал (тис. грн.) 24909.300 24909.300 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24909.300 24909.300 Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -2726,3тис.грн Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. 13.3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 167 X X у тому числі: Довгостроковий кредит 21.12.2007 167 28 31.12.2013 Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за векселями (всього) X 0.000 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X Податкові зобов'язання X 307 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 550 X X Інші зобов'язання X 13035 X X Усього зобов'язань X 13509 X X Опис: не має КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за КОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Середня кількість працівників 33 Одиниця виміру: тис.грн. Адреса 49051 Днiпропетровськ Журналистiв, 7 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс на 31.12.2012 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 747 747 - первісна вартість 011 1047 1047 - накопичена амортизація 012 ( 300 ) ( 300 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 162 162 Основні засоби: - залишкова вартість 030 12210 10822 - первісна вартість 031 43459 33918 - знос 032 ( 31249 ) ( 23096 ) Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 - первісна вартість 036 0 0 - накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 - інші фінансові інвестиції 045 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 Відстрочені податкові активи 060 0 0 Гудвіл 065 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 13119 11731 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 6421 5678 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 140 220 Готова продукція 130 1080 1496 Товари 140 123 124 Векселі одержані 150 1560 1560 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 1169 981 - первісна вартість 161 1219 1031 - резерв сумнівних боргів 162 ( 50 ) ( 50 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками: - за бюджетом 170 284 0 - за виданими авансами 180 0 141 - з нарахованих доходів 190 0 0 - із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17 0 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 495 49 - у т.ч. в касі 231 4 5 - в іноземній валюті 240 1 1 Інші оборотні активи 250 354 188 Усього за розділом II 260 11644 10438 III. Витрати майбутніх періодів 270 14 14 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 Баланс 280 24777 22183 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 24909 24909 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 0 0 Інший додатковий капітал 330 107 107 Резервний капітал 340 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14854 -16372 Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) Накопичена курсова різниця 375 0 0 Усього за розділом I 380 10162 8644 Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 174 30 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 Цільове фінансування 420 0 0 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 Усього за розділом II 430 174 30 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 320 167 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 163 163 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом III 480 483 330 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 0 0 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10261 11389 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 1221 32 - з бюджетом 550 208 307 - з позабюджетних платежів 560 0 0 - зі страхування 570 715 7 - з оплати праці 580 174 19 - з учасниками 590 0 0 - із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 1379 1425 Усього за розділом IV 620 13958 13179 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 24777 22183 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за СПОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3894 11516 Податок на додану вартість 015 779 1780 Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 025 ( 0 ) ( 0 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 65 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3115 9736 Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3099 ) ( 17485 ) Валовий: - прибуток 050 16 0 - збиток 055 ( 0 ) ( 7749 ) Інші операційні доходи 060 1548 4359 У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 Адміністративні витрати 070 ( 2242 ) ( 1313 ) Витрати на збут 080 ( 48 ) ( 113 ) Інші операційні витрати 090 ( 691 ) ( 1716 ) У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 ) Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток 100 0 0 - збиток 105 ( 1417 ) ( 6532 ) Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 31 Інші доходи 130 216 0 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 Фінансові витрати 140 ( 101 ) ( 11 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 160 ( 216 ) ( 0 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток 170 0 0 - збиток 175 ( 1518 ) ( 6512 ) У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 46 ) ( 35 ) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток 190 0 0 - збиток 195 ( 1518 ) ( 6558 ) Надзвичайні: - доходи 200 0 0 - витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) Частка меншості 215 0 0 Чистий: - прибуток 220 0 0 - збиток 225 ( 1518 ) ( 6558 ) Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 2242 9411 Витрати на оплату праці 240 880 2569 Відрахування на соціальні заходи 250 414 1015 Амортизація 260 1078 5578 Інші операційни витрати 270 1466 2039 Разом 280 6080 20612 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 24909300 24909300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.06094 -0.26328 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за СПОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4356 12735 Погашення векселів одержаних 015 0 0 Покупців і замовників авансів 020 0 0 Повернення авансів 030 0 0 Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 Отримання субсидій, дотацій 050 0 31 Цільового фінансування 060 0 0 Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 Інші надходження 080 29 294 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2956 ) ( 7964 ) Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 7 ) Працівникам 105 ( 921 ) ( 2447 ) Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 109 ) ( 173 ) Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 ) Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 561 ) ( 1351 ) Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 321 ) ( 786 ) Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 145 ( 245 ) ( 53 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -728 136 Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -728 136 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: - фінансових інвестицій 180 0 0 - необоротних активів 190 0 0 - майнових комплексів 200 0 0 Отримані: - відсотки 210 0 0 - дивіденди 220 0 0 Інші надходження 230 0 0 Придбання: - фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) - необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) - майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0 Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0 Отримані позики 320 550 0 Інші надходження 330 0 0 Погашення позик 340 ( 268 ) ( 0 ) Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 282 0 Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 282 0 Чистий рух коштів за звітній період 400 -446 136 Залишок коштів на початок року 410 496 360 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 Залишок коштів на кінець року 430 50 496 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за СПОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р. Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Залишок на початок року 010 24909 0 0 107 0 -14854 0 0 10162 Коригування: Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 050 24909 0 0 107 0 -14854 0 0 10162 Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1518 0 0 -1518 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1518 0 0 -1518 Залишок на кінець року 300 24909 0 0 107 0 -16372 0 0 8644 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік I. Нематеріальні активи Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування природними ресурсами 010 752 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 6 Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Авторське право та суміжні з ним права 050 295 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 294 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом 080 1047 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 300 Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 II. Основні засоби Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 20618 11071 0 0 0 9541 9231 1078 0 0 0 11077 2918 0 0 0 0 Машини та обладнання 130 20983 18661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20938 18661 0 0 0 0 Транспортні засоби 140 1158 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158 818 0 0 0 0 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 424 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 381 0 0 0 0 Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Багаторічні насадження 170 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 300 297 3 0 0 0 0 1 0 0 0 300 297 0 0 0 0 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом 260 43459 31249 15 0 0 9541 9231 1078 0 0 0 33918 23096 0 0 0 0 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 6468 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 III. Капітальні інвестиції Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 1 2 3 4 Капітальне будівництво 280 0 100 Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 9 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 1 Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 37 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 Інші 330 0 15 Разом 340 23 162 Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 IV. Фінансові інвестиції Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові поточні 1 2 3 4 5 А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0 дочірні підприємства 360 0 0 0 спільну діяльність 370 0 0 0 Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 акції 390 0 0 0 облігації 400 0 0 0 інші 410 0 0 0 Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 за справедливою вартістю (422) 0 за амортизованою вартістю (423) 0 З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0 за справедливою вартістю (425) 0 за амортизованою собівартістю (426) 0 V. Доходи і витрати Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 1 2 3 4 А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0 Операційна курсова різниця 450 0 0 Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 Штрафи, пені, неустойки 470 0 213 Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 Інші операційні доходи і витрати 490 1548 478 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0 дочірні підприємства 510 0 0 спільну діяльність 520 0 0 В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 X Проценти 540 X 45 Фінансова оренда активів 550 0 0 Інші фінансові доходи і витрати 560 0 55 Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 Результат оцінки корисності 590 0 0 Неопераційна курсова різниця 600 0 0 Безоплатно одержані активи 610 0 X Списання необоротних активів 620 X 2 Інші доходи і витрати 630 216 216 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 VI. Грошові кошти Найменування показника Код рядка На кінець року 1 2 3 Каса 640 5 Поточний рахунок у банку 650 45 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 Грошові кошти в дорозі 670 0 Еквіваленти грошових коштів 680 0 Разом 690 50 З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 VII. Забезпечення і резерви Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 174 30 0 174 0 30 30 Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 Резерв сумнівних боргів 775 50 0 0 0 0 0 50 Разом 780 224 30 0 174 0 30 80 VIII. Запаси Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік збільшення чистої вартості реалізації уцінка 1 2 3 4 5 Сировина і матеріали 800 5356 0 0 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 53 0 0 Паливо 820 111 0 0 Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 Будівельні матеріали 840 8 0 0 Запасні частини 850 55 0 0 Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 Поточні біологічні активи 870 0 0 0 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 95 0 0 Незавершене виробництво 890 220 0 0 Готова продукція 900 1496 0 0 Товари 910 124 0 0 Разом 920 7518 0 0 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 переданих у переробку (922) 0 оформлених в заставу (923) 0 переданих на комісію (924) 0 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 IX. Дебіторська заборгованість Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 1 2 3 4 5 6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 981 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 X. Нестачі і втрати від псування цінностей Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0 XI. Будівельні контракти Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 Заборгованість на кінець звітного року: - валова замовників 1120 0 - валова замовникам 1130 0 - з авансів отриманих 1140 0 Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 0 Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року 1220 0 - на кінець звітного року 1225 0 Відстрочені податкові зобов’язання: - на початок звітного року 1230 0 - на кінець звітного року 1235 0 Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0 у тому числі: - поточний податок на прибуток 1241 0 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 у тому числі: - поточний податок на прибуток 1251 0 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 XIII. Використання амортизаційних відрахувань Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Нараховано за звітний рік 1300 1078 Використано за рік - усього 1310 0 в тому числі на: - будівництво об’єктів 1311 0 - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0 - з них машини та обладнання 1313 0 - придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 1316 0 1317 0 XIV. Біологічні активи Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Поточні біологічні активи - усього у тому числі: 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0 З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0 З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В.