Звіт за 1 квартал 2014 р.

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 23.04.2014 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Код за ЄДРПОУ 05905591 4. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, б. 7 5. Міжміський код, телефон та факс /0562/346623 /0562/346623 II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014 (дата) 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 23.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про посадових осіб емітента X 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 7. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери емітента 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про зобов'язання емітента 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 3) інформація про собівартість реалізованої продукції 9. Інформація про конвертацію цінних паперів 10. Інформація про заміну управителя 11. Інформація про керуючого іпотекою 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 14. Інформація про іпотечне покриття: 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 19. Примітки: 1. Емiтент не здiйснiв у 1 кварталi 2014 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi. 2. Емiтент не здiйснiв у 1 кварталi 2014 р. випущення похiдних цiнних паперiв, 3. На товариствi не передбачена посада корпоративного секретаря. 4. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Т.К. ПРАТ Видавництво "Зоря" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство нi складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 5. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 6. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається. III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 963653 3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.2001 4. Територія (область) Дніпропетровська 5. Статутний капітал (грн) 24909300 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 23 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Ынша полыграфычна дыяльнысть 10. Органи управління підприємства Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв - Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор Наглядова рада складається з: - Денисюк Наталiя Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; -Мельник Дмитро Сергiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; - Саєнко Оксана Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)- перший затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Правлiння складає з: - Баркаров Юрiй Андрiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - в.о. голови правлiння; - Штефан Олена Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - головний бухгалтер; - Кравчук Олександр Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - головний iнженер; - Гудiй Андрiй Миколаївич ( на розкриття паспортних даних згоди не давал) - заступник голови правлiння; - Гарагуля Анна Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - заступник голови правлiння. Ревiзор -Назаренко Тетяна Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - бухгалтер. 11. Банки, що обслуговують емітента: 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя "Днiпропетровське РУ" АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 2) МФО банку 307231 3) поточний рахунок 260063661001 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті - 5) МФО банку - 6) поточний рахунок - VI. Інформація про посадових осіб емітента 1. Посада В.о. голови правлiння 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баркаров Юрiй Андрiйович 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1955 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 14 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПП "Iнкос" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 12.03.2012 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 13 вiд 12.03.12р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 квартал 2014 р. не виплачувалась.Iншi посади не займав. 1. Посада Заступник голови правлiння 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гарагуля Анна Володимирiвна 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1980 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 3 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Комерцiйний директор ПРАТ "Новомосковський Завод Миниральних вод" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 15.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 73 л/с вiд 15.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за1квартал 2014 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 р. не виплачувалась.Iншi посади не займала 1. Посада заступник голови правлiння 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудiй Андрiй Миколаєвич 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1987 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 2 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Менеджер ТОВ "Завод пластик" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 р.не виплачувалась.Iншi посади не займал. 1. Посада Головний iнженер 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олександр Володимирович 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1963 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 26 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПРАТ "Видавництво "Зоря" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. 1. Посада Головний бухгалтер 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штефан Олена Володимирiвна 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1981 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 5 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталв 2014 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. 1. Посада Член наглядової ради 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1960 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 27 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. 1. Посада член наглядової ради 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1973 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 23 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор УкрIIДIСВД. 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. 1. Посада Член наглядової ради 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - - 4. Рік народження 1975 5. Освіта вища 6. Стаж керівної роботи (років) 16 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига" 8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 квартал 2014 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 кварталi 2014 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 1. Найменування ПАТ "Днiпрогаз" 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Kод за ЄДРПОУ 20262860 4. Місцезнаходження 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Володарського, 5 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 507410 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2011 7. Міжміський код та телефон/факс 0562-36-85-42 0562-36-85-28 8. Вид діяльності купiвля-продаж природного газу 9. Опис не иає 1. Найменування ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго" 2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 3. Kод за ЄДРПОУ 00130777 4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, 40 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №036341 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2012 7. Міжміський код та телефон/факс 056-373-45-74 056-373-45-04 8. Вид діяльності Постачання електроенергiї 9. Опис не иає 1. Найменування ТОВ ЕК "Етос плюс" 2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 3. Kод за ЄДРПОУ 30996945 4. Місцезнаходження 52071, Днiпропетровський р-н, пос. Опитний, вул. Наукова,1 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 7. Міжміський код та телефон/факс 056-721-58-17 056-721-58-17 8. Вид діяльності Автоматизацiя системи комерцiйного учета електроенергiї 9. Опис не має 1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит" 2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 3. Kод за ЄДРПОУ 33620564 4. Місцезнаходження 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4, оф. 811 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АПУ №290/3 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2014 7. Міжміський код та телефон/факс 062-206-84-23 062-206-84-23 8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 9. Опис не має 2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. № з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Середня кількість працівників 23 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса вул. Журналiстiв, буд. 7, м. Днiпропетровськ, 49051 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2014 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 712 700 0 первісна вартість 1001 1056 1056 0 накопичена амортизація 1002 344 356 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 147 148 0 Основні засоби: 1010 8855 8465 0 первісна вартість 1011 29310 28771 0 знос 1012 20845 19916 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 9324 9703 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 5882 5818 0 Виробничі запаси 1101 5857 5767 0 Незавершене виробництво 1102 0 0 0 Готова продукція 1103 0 0 0 Товари 1104 24 27 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 1560 1560 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1469 1878 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 33 33 0 з бюджетом 1135 0 0 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1148 1210 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 62 52 0 Готівка 1166 4 2 0 Рахунки в банках 1167 58 50 0 Витрати майбутніх періодів 1170 14 14 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 323 408 0 Усього за розділом II 1195 10491 10973 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 19815 20676 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24909 24909 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 107 107 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 0 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17682 -17948 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 7334 7068 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 163 163 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 167 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 30 30 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 30 30 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 193 193 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 207 207 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 11970 12949 0 за розрахунками з бюджетом 1620 4 35 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 за розрахунками зі страхування 1625 7 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 за одержаними авансами 1635 0 0 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 107 224 0 Усього за розділом IІІ 1695 12288 13415 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 19815 20676 0 Примітки Не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2014 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 0 16 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 1001 939 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 1049 ) ( 866 ) Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) Інші операційні витрати 2180 ( 218 ) ( 5 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 68 збиток 2195 ( 266 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 216 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 22 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 62 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0 збиток 2295 ( 266 ) ( 16 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0 збиток 2355 ( 266 ) ( 16 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -266 -16 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 903 0 Витрати на оплату праці 2505 91 164 Відрахування на соціальні заходи 2510 35 82 Амортизація 2515 12 309 Інші операційні витрати 2520 218 625 Разом 2550 1259 1180 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 24909300 24909300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01068 -0.00064 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2014 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 Надходження від повернення авансів 3020 0 0 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 0 0 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 0 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 1 квартал 2014 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X необоротних активів 3205 0 X 0 X Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X дивідендів 3220 0 X 0 X Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X Інші надходження 3250 0 X 0 X Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) необоротних активів 3260 X 0 X 0 Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0 Інші платежі 3290 X 0 X 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X Отримання позик 3305 0 X 0 X Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X Інші надходження 3340 0 X 0 X Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 Погашення позик 3350 X 0 X 0 Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0 Інші платежі 3390 X 0 X 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про власний капітал за 1 квартал 2014 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан