Зміна наглядової ради

Титульний аркуш Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Ю.А. Баркаров (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 05.02.2013 (дата) Особлива інформація емітента 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, 7 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/ 346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 05.02.2013 (дата) 2.2. Повідомлення 26 Вiдомостi НКЦПРФ 07.02.2013 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 06.02.2013 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 05.02.2013 звільнено склад наглядової ради Саввiн Сергiй Сергiйович 0.000 Зміст інформації: не надає згоди на розкриття особистих даних 05.02.2013 звільнено склад наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович 0.000 Зміст інформації: не надає згоди на розкриття особистої iнформацiї 05.02.2013 призначено склад наглядової ради Хотенюк Олег Михайлович 0.000 Зміст інформації: Не надає згоди на розкриття особистої iнформацiї 05.02.2013 призначено склад наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0.000 Зміст інформації: Не надає згоди на розкриття особистої iнформацiї