Зміна членів правління

Титульний аркуш Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Ю.А. Баркаров (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.03.2013 (дата) Особлива інформація емітента 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, 7 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/ 346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 14.11.2012 (дата) 2.2. Повідомлення 220 Вiдомостi НКЦПРФ 16.11.2012 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 22.03.2013 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 14.11.2012 звільнено Член правлiння Ялова Iрина Iванiвна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом №71-А про виведення зi складу правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" (на розкриття паспортних даних згоди не давала) . Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду начальник вiддiлу кадрiв. Освiта – середня спецiальна.Загальний стаж роботи 36 роки, керiвної служби 5 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи: секретар у АТП 11259. Займала посаду члена правлiння з 21 липня 2009 р. по 14. листопада 2012 р. 14.11.2012 призначено Член правлiння Баркаров Ю.А. 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом № 71-А про прийняття у склад правлiння Баркарова Юрiя Андрiйовича (на розкриття паспортних даних згоди не давав) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду в.о. голови правлiння ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 39 роки, керiвної служби 13 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП "Iнкос" 14.11.2012 призначено Член правлiння Штефан Олена Володимирiвна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом № 71-А про прийняття у склад правлiння Штефан Олену Володимирiвну (на розкриття паспортних даних згоди не давала) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду Головний бухгалтер ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 5 роки, керiвної работи - 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: бухгалтер ТОВ "Титан плюс" 14.11.2012 призначено Член правлiння Кравчук Олександр Володимирович 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом № 71-А про прийняття у склад правлiння Кравчука Олександра володимировича (на розкриття паспортних даних згоди не давав) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду головний iнженер ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 25 роки, керiвної служби 25 рокiв. Загальний стаж роботи вiдпрацьован на ПРАТ "Видавництво "Зоря" 14.11.2012 призначено Член правлiння Гудiй Андрiй Миколайович 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом № 71-А про прийняття у склад правлiння Гудiя Андрiя Миколайовича (на розкриття паспортних даних згоди не давав) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду заступник голови правлiння ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 2 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: менеджер ТОВ "Завод пластик" 14.11.2012 призначено Член правлiння Гарагуля Анна Володимирiвна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 14 листопада 2012 р., прийнято рiшення наказом № 71-А про прийняття у склад правлiння Гарагулю Анну Володимирiвну (на розкриття паспортних даних згоди не давала) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду заступник голови правлiння ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 9 роки, з них керiвної служби - 2 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: Комерцiйний директор ПРАТ Новомосковський Завод Миниральних Вод"