Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. в.о. голови правлiння Баркаров Ю.А. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Код за ЄДРПОУ 05905591 4. Місцезнаходження Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, Днiпропетровськ, Журналистiв, 7 5. Міжміський код, телефон та факс 0562346623 0562346623 6. Електронна поштова адреса zorya@zorya.dp.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014 (дата) 2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПРФ 80 28.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 24.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 30. Річна фінансова звітність X 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 33. Примітки 1. На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi Пiдприємство iснує окремо, та не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. Пiдприєство у 2013 р. не мало вiдношення с рейтинговими агенствами. 2. Акцiї пiдприємства 100% належать ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", тому iнформацiя про осiб, що володiють 10% акцiй та бiльше вiдсутня. 3. Дивiденди у 2013 р. не виплачувались. 4. Випуск акцiй вiдбулось 01.02.2002 р. 5. У 2013 роцi пiдприємство не здiйснювала виробничу дiяльнiсть, тому данi про обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї вiдсутня. III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 963653 3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.2001 4. Територія (область) Дніпропетровська 5. Статутний капітал (грн) 24909300 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 100 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 23 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна 22.21.0 Друкування газет 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 10. Органи управління підприємства Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв - Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор Наглядова рада складається з: - Денисюк Наталiя Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; -Мельник Дмитро Сергiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; - Саєнко Оксана Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)- перший затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Правлiння складає з: - Баркаров Юрiй Андрiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - в.о. голови правлiння; - Штефан Олена Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - головний бухгалтер; - Кравчук Олександр Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - головний iнженер; - Гудiй Андрiй Миколаївич ( на розкриття паспортних даних згоди не давал) - заступник голови правлiння; - Гарагуля Анна Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - заступник голови правлiння. Ревiзор -Назаренко Тетяна Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - бухгалтер. 11. Банки, що обслуговують емітента: 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя "Днiпропетровське РУ" АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 2) МФО банку 307231 3) поточний рахунок 260063661001 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті - 5) МФО банку - 6) поточний рахунок - IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3 100.000000000000 Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Усього 100.000000000000 V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) посада В.о.голови правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баркаров Юрiй Андрiйович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1955 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 14 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП "Iнкос" 8) дата обрання та термін, на який обрано 12.03.2012 не визначен 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 12.03.2012 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 13 вiд 12.03.12р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада заступник голови правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гарагуля Анна Володимирiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1980 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 3 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний директор ПРАТ "Новомосковський Завод Миниральних Вод" 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.05.2012 не визначен 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 15.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 73 л/с вiд 15.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада заступник голови правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудiй Андрiй Миколаєвич 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1987 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 2 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Менеджер ТОВ "Завод пластик" 8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 не визначен 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займал. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Головний iнженер 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олександр Володимирович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1963 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 26 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ "Видавництво "Зоря" 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.08.1989 не визначен 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Головний бухгалтер 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штефан Олена Володимирiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1981 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 5 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс" 8) дата обрання та термін, на який обрано 14.05.2012 не визначен 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада член наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1960 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 27 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез" 8) дата обрання та термін, на який обрано 05.10.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада член наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1973 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 23 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор УкрIIДIСВД. 8) дата обрання та термін, на який обрано 11.03.2013 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 2013 роцi не виплачувалась. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 1975 5) освіта** вища 6) стаж керівної роботи (років)** 16 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига" 8) дата обрання та термін, на який обрано 05.02.2013 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 18.04.2014 Кворум зборів** 0.000000000000 Опис 1. Фiнансовий план пiдприємства на 2015 р. 2. Результати дiяльностi пiдприємства за 2013 р. 3. Визначення правочинiв на 2014 р. 4. Перелiк майна на списання у 2014 р. 5. Перелiк майна, що планується здаватися в оренду у 2014 р. IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрогаз" Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство Код за ЄДРПОУ 20262860 Місцезнаходження 49101 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський м. Днiпропетровськ вул. Володарського, 5 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 507410 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2011 Міжміський код та телефон 0562-36-85-42 Факс 0562-36-85-28 Вид діяльності купiвля-продаж природного газу Опис не має Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя "Днiпрообленерго" Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство Код за ЄДРПОУ 00130777 Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський м. Днiпропетровськ вул. Ленiнградська, 40 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №036341 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2012 Міжміський код та телефон 056-373-45-74 Факс 056-373-45-04 Вид діяльності Постачання електроенергiї Опис не має Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергосервiсна компанiя "Етос плюс" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Код за ЄДРПОУ 30996945 Місцезнаходження 52071 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський пос. Опитний вул. Наукова,1 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Дата видачі ліцензії або іншого документа Міжміський код та телефон 056-721-58-17 Факс 056-721-58-17 Вид діяльності Автоматизацiя системи комерцiйного учета електроенергiї Опис не має Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Код за ЄДРПОУ 33620564 Місцезнаходження 83017 Україна Донецька Донецький м. Донецьк вул. Овнатаняна, б. 4, оф. 811 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АПУ №290/3 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2014 Міжміський код та телефон 062-206-84-23 Факс 062-206-84-23 Вид діяльності Аудиторськi послуги Опис не має XI. Опис бізнесу не має не має 23 ПРАТ "Видавництво "Зоря" не належить до будь-яких об"єднань не має не має З облiкової полiтики видавництва: Встановити принципи, методи та процедури облiкової полiтики з урахуванням вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку: 1. Встановити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 0,1 тис. грн.. 2. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних засобiв вiдповiдно до вимог ПБО 7. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам вiдповiдно до ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 3. Вiдносити до iнших необоротних активiв: • бiблiотечнi фонди; • малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 4. Встановити вартiсну межу для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi 1000 грн (згiдно ст. 5 ПБО 7) 5. Використовувати при нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод. 6. Встановити для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об’єкту. 7. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку нематерiальних активiв згiдно до вимог ПБО 8. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт нематерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам згiдно до ст. 5 ПБО 8: • право користування землею - 20 рокiв • програмне забезпечення - 4 роки. З 01.04.2011р класифiкацiю по групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 8. Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 9. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть необоротних та нематерiальних активiв для нарахування амортизацiї рiвною нулю. 10. Призначити вiдповiдальним за визначення строку отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв головного iнженера Кравчука О.В. з залученням iнших спецiалiстiв. У випадку необхiдностi iм, надано право перегляду термiну отримання економiчних вимог вiд використаннi основних засобiв, iнших необоротних засобiв та необоротних активiв. 11. Встановити, що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку рахується кожне найменування виду запасiв: • виробничi запаси (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.); • малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) • товари придбанi (отриманi) для продажу. 12. Зарахування запасiв на баланс проводити за їх первiсною вартiстю, визначеною згiдно до вимог ПБО 9. Суму транспортно-заготiвельних витрат узагальнювати на субрахунку 2092 зi щомiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою вибулих запасiв за середнiм вiдсотком. 13. Уцiнку (чи до оцiнку ранiше знижених в цiнi) запасiв, цiна яких знижена на дату балансу, внаслiдок порчi чи витрат очiкуваної економiчної вигоди вiд їх використання проводити за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв, визначеної згiдно вимог до ст. 26 ПБО 9. 14. При випуску запасiв у виробництво застосовувати метод списання – по собiвартостi перших по часу прибуття запасiв (FIFO), при реалiзацiї – метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк проходження товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким чином: • у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi; • на складах - у кiлькiсному вимiрi; • у цехах i дiльницях – у кiлькiсному вимiрi. 15. При випуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх використання. 16. Суму резерву сумнiвної заборгованостi формувати станом на 31 грудня кожного року, виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. 17. Облiк зобов’язань (кредиторської заборгованостi) здiйснювати згiдно до вимог ПБО 11. Встановити графiк погашення зобов’язань з податкiв та iнших обов’язкових платежiв. Вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. 18. Вiдповiдальним за створення резерву коштiв на забезпечення оплати вiдпусток призначити головного бухгалтера та начальника вiддiлу кадрiв. 19. Оцiнку ступеню завершеностi операцiй надання послуг здiйснювати шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акту наданих послуг. 20. Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi згiдно до п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi пiдприємства визначити Статутом • доход вiд реалiзацiї iноземної валюти рахунок 711 • доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв рахунок 712 • доход вiд оренди активiв рахунок 361 • iншi доходи рахунок 719 21. Забезпечити формування собiвартостi реалiзованих послуг згiдно до вимог норм ПБО 16. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з застосуванням рахункiв класу 9. З органiзацiї бухгалтерського облiку 1. Ведення бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi та технологiї ПРАТ, покласти на головного бухгалтера. Вiдповiдальнiсть головного бухгалтера за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями. Розпорядження головного бухгалтера про здiйснення бухгалтерського облiку є обов’язковим до виконання всiма робiтниками товариства. Головному бухгалтеру проставляти на первинних документах, вiдображення в облiку, вiдмiтку про їх оброблення (кореспонденцiя рахункiв, дата, пiдпис). 2. З метою забезпечення досконалостi даних бухгалтерського облiку за звiтностi проводити iнвентаризацiю майна та фiнансових зобов’язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань, пiд час якої перевiряють їх наявнiсть та документальне пiдтвердження, стан та дають оцiнку, проводиться перед складанням рiчної звiтностi товариства, орiєнтовно з жовтня по грудень, в обов’язковому порядку. Точний час та порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються головою правлiння товариства окремим письмовим розпорядженням (наказом). В iнших випадках об’єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї встановлюються головою правлiння товариства на пiдставi чинного законодавства по мiрi необхiдностi. Час та перелiк об’єктiв iнвентаризацiї визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) голово правлiння товариства. Для проведення iнвентаризацiйної роботи затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: • заступник голови правлiння - голова комiсiї • головний бухгалтер - член комiсiї • головний iнженер - член комiсiї • начальник вiддiлу кадрiв - член комiсiї Права, обов’язки та завдання, покладенi на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiї комiсiї, визначенi Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69. Додатково до завдань, обумовлених Iнструкцiєю № 69, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання: по визначенню ефективностi застосовуваних в ПРАТ принципiв, методiв облiкової полiтики, по проведенню робiт з оцiнки активiв та зобов’язань (визначення термiну служби придбаних товариством матерiалiв, вiдхилення залишкової вартостi об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв вiд їх справедливої вартостi). 3. Для проведення раптової iнвентаризацiї каси ПРАТ створити комiсiю у складi: • головний бухгалтер - голова комiсiї • секретар - член комiсiї Iнвентаризацiю каси проводити не менше одного разу на мiсяць. 4. Призначити вiдповiдальних за виписку доручень на отримання ТМЦ – головного бухгалтера. 5. Вiдповiдальнiсть за розрахунок вiдстрочених податкових активiв за зобов’язань по Стандарту 17 покладається на головного бухгалтера. 6. За своєчасне укладення та оновлення договорiв на матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдає начальник вiддiлу кадрiв. 7. Вiдповiдальнiсть за прийом документацiї на тимчасове зберiгання в архiвi пiдприємства, за зберiгання документацiї в архiвi покласти на головного бухгалтера. Об органiзацiї податного облiку 1. Загальну вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку покласти на головного бухгалтера. 2. За достовiрне складання та своєчасну здачу Декларацiї з ПДВ, ведення реєстрiв отриманих ста виданих податкових накладних вiдповiдальнiсть покладається на головного бухгалтера. 3. Призначити вiдповiдальним за достовiрнiсть даних про валовi витрати та валовi доходи - головного бухгалтера. 4. Призначити вiдповiдальним за складання та своєчасне подання податкового розрахунку за забруднення навколишнього середовища – головного бухгалтера. 5. За своєчасне складання, подання та сплату орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. В.О.Голови правлiння ПРАТ «Видавництво «Зоря» Ю.А.Баркаров вик. Штефан О.В. не має не має не має Облiк основних засобiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року. №92. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2013 року складає 29310 тис.грн., в т.ч.: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої –11173 тис.грн.; - Машини та обладнання –16405 тис.грн.; - Транспортнi засоби – 1083тис.грн.; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) –325 тис.грн.; - Багаторiчнi насадження – 21 тис.грн.; - Iншi основнi засоби - 3 тис.грн. - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 300 тис.грн. В 2013 роцi товариство здiйснювало нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку – прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”. Незмiннiсть застосовуваних методiв амортизацiї протягом звiтного перiоду витримана. Станом на 31.12.2013 р. знос основних засобiв становить 20845 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 8465 тис.грн. У вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69, товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Розходжень фактичної наявностi основних засобiв з даними облiку iнвентаризацiєю не встановлено. Облiк нематерiальних активiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 ”Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року. №242. Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства становить 1056 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 344 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 712 тис.грн. не має не має не має не має не має не має не має не має XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 10822 8465 0.000 0.000 10822 8465 будівлі та споруди 8159 7585 0.000 0.000 8159 7585 машини та обладнання 2277 631 0.000 0.000 2277 631 транспортні засоби 340 211 0.000 0.000 340 211 інші 0 0 0.000 0.000 0 0 2. Невиробничого призначення: 0 0 0.000 0.000 0 0 будівлі та споруди 43 32 0.000 0.000 43 32 машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 інші 3 6 0.000 0.000 3 6 Усього 10822 8465 0.000 0.000 10822 8465 Опис не має 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7747 8644 Статутний капітал (тис. грн.) 24909.300 24909.300 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24909.300 24909.300 Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв (7747 тис. грн. ) менше скоригованого статутного капiталу (24909.000 тис.грн.). Висновок Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов'язання за цінними паперами X 207 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за векселями (всього) X 0.000 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X Податкові зобов'язання X 4 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов'язання X 12077 X X Усього зобов'язань X 12288 X X Опис: не має XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "аудиторська фiрма "український корпоративний аудит" Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83017, Україна, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 4, оф. 811 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0353 АПУ 271/4 30.05.2013 не визначен Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 Думка аудитора*** умовно-позитивна XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "аудиторська фiрма "український корпоративний аудит" Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83017, Україна, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 4, оф. 811 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0353 АПУ 271/4 30.05.2013 не визнечен Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року 1. АДРЕСАТ. Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв (єдиного акцiонера) та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» Скорочене найменування пiдприємства: ПРАТ «Видавництво «Зоря» Код ЄДРПОУ: 05905591 Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство Форма власностi: 10 – приватна власнiсть Мiсцезнаходження: 49051 Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Журналiстiв, б. 7. Телефон/факс: (0562) 34-66-23; (0562) 34-66-26 № свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата реєстрацiї товариства: Свiдоцтво №061475 серiя А01 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДРЮ та ФО-П 1 224 105 0016 002671 вiд 24 грудня 2001 року Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: 26 жовтня 2010 року Пiдстава замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: Змiна найменування юридичної особи Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi (Державний реєстратор – Лукашова Iрина Семенiвна) № виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi виписки: Виписка №195088 серiя ААВ (дата та № запису в ЄДР ЮО та ФО-П: 24.12.2001 р.; №1 224 120 0000 002671) вiд 04 вересня 2012 року Орган, що видав виписку: Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi (Державний реєстратор – Орешкiна Вiкторiя Анатолiївна) Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та дата видачi свiдоцтва: Реєстрацiйний номер: №1054/1/10 вiд 12 листопада 2010 року Форма iснування акцiй: Бездокументарна Вид цiнних паперiв Акцiї iменнi простi Тип цiнних паперiв Iменнi цiннi папери Дата реєстрацiї випуску акцiй: 12 листопада 2010 року Орган, що видав свiдоцтво: Центральне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (м. Київ) № свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть та дата видачi свiдоцтва: Свiдоцтво №100309120 серiя НБ 173650 Iндивiдуальний податковий номер 059055904023 вiд 15 листопада 2010 року Дата реєстрацiї платником податку на додану вартiсть: 28 червня 1997 року Орган, що видав свiдоцтво: Лiвобережна мiжрайонна ДПI (в Iндустрiальному районi) (код - 464) № довiдки про взяття на облiк платникiв податкiв та дата видачi довiдки: Довiдка (Форма №4-ОПП) №473 вiд 02 квiтня 2012 року Узяття на облiк в органах ДПС: 18 жовтня 1996 року №7003 Орган, що видав довiдку: Лiвобережна мiжрайонна ДПI (в Iндустрiальному районi) (код - 464) Поточний рахунок: №260063661001 банк Фiлiя ДРУ АТ «Банк «Фiнанси та кредит», МФО 307231 Основнi види дiяльностi за КВЕД: • 68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. (Згiдно Довiдки серiя АА №540523, «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 16 липня 2012 року; дата видачi довiдки -16 липня 2012 року ). Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ: • S.11001 – державнi нефiнансовi корпорацiї. (Згiдно Довiдки серiя АА №540523, «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 16 липня 2012 року; дата видачi довiдки -16 липня 2012 року ). Внесення змiн до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО Державний реєстратор Лукашова Iрина Семенiвна вiд 26.10.2010 р. № запису 1 224 105 0016 002671 ЗАТВЕРДЖЕНО Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (єдиний акцiонер) вiд 29 вересня 2010 року /Протокол №6 вiд 29.09.2010 р./. Статут Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – викладено в новiй редакцiї. ЗАРЕЄСТРОВАНО Державний реєстратор Медведєва Вiкторiя Олександрiвна вiд 17.05.2011 р. № запису 1 224 105 0018 002671 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом (рiшенням) єдиного акцiонера товариства вiд 22 квiтня 2011 року /Наказ (рiшення) №18-а вiд 22.04.2011 р./. Змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Внесення змiн до Статуту протягом звiтного перiоду: Протягом 2013 року змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – не вносилися. 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Видавництво „Зоря” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2013 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає: ? Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року. ? Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2013 рiк. ? Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2013 рiк. ? Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк та 2012 рiк. ? Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2013 рiк. ? Опис важливих аспектiв облiкової полiтики за 2013 рiк. ? Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2013 рiк. ? Додатки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА. 5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство на протязi 2013 року не створювало резерв сумнiвних боргiв (платоспроможнiсть дебiторiв товариства була задовiльною). Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства „Видавництво „Зоря” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”. 5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний). Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2012 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2013 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства. 6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ. 6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 7747 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 24909 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 24909 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше суми скоригованого статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2012-2013 р. р. в повнiй мiрi не забезпечений чистими активами пiдприємства. Приватне акцiонерне товариство «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi („Баланс” – Звiт про фiнансовий стан, „Звiт про фiнансовi результати” – Звiт про сукупний дохiд, „Звiт про рух грошових коштiв” – за прямим методом, „Звiт про власний капiтал”, „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2013 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства. 6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 6.3.Значнi правочини. На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. – складає 22183 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 2218,3 тис. грн.) Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), станом на 31 грудня 2013 року не вчинялися i, вiдповiдно, за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року виконання значних правочинiв товариством не вiдбувалося. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв. 6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв (єдиний акцiонер), наглядова рада, ревiзор, правлiння. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв (єдиного акцiонера) вiд 26 жовтня 2010 року (Протокол №6 вiд 29.09.2010 р.); зi змiнами та доповненнями затвердженими рiшенням єдиного акцiонера вiд 22 квiтня 2011 року (Рiшення /наказ/ №18-а вiд 22.04.2011 р.). Дiючий Статут Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (зареєстровано - номер розпису 12241050016002671 вiд 26 жовтня 2010 року; зi змiнами та доповненнями зареєстрованими - номер розпису 12241050018002671 вiд 17 травня 2011 року) в цiлому не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». В Приватному акцiонерному товариствi «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» найвищим органом управлiння Корпоративного пiдприємства є Акцiонер (єдиний акцiонер – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» /код за ЄДРПОУ: 21661711/). У вiдповiдностi до п.6.2.4 ст. 6.2 розд. 6 Статуту товариства до виключної компетенцiї Акцiонера Корпоративного пiдприємства належить: затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Корпоративного пiдприємства та iнших внутрiшнiх положень Корпоративного пiдприємства; затвердження органiзацiйної структури Корпоративного пiдприємства, внутрiшнiх положень про Акцiонера, наглядову раду, правлiння та ревiзора Корпоративного пiдприємства, а також внесення змiн до них; внесення змiн до статуту Корпоративного пiдприємства. Протягом звiтного року правлiння Товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює ревiзор Товариства, у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), дiючого Статуту Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». У Товариствi внутрiшнiй контроль (аудит), проводиться лише ревiзором, в штатному розпису пiдприємства вiдсутнiй працiвник, на якого б були покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту товариства. 6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор). Код за ЄДРПОУ: 33620564. Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29.04.2015 р., згiдно рiшення №214/4. Мiсцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4. Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: №1185 вiд 30 червня 2010 р, термiн дiї подовжено до 29.04.2015 р. Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23, 206-84-31 8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №28/03/14-30П вiд 28.03.2014 р. 9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:Дата початку перевiрки 28.03.2014 р., дата закiнчення перевiрки 22.04.2014 р. Виконавець Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України № 130 вiд 25 грудня 2003 року Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30жовтня 2008 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит» сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2013р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В. Лук’янова Н. В. 22.04.2014 р. не має не має не має Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2013 1 0 2 2012 1 0 3 2011 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): не має Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): не має Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): не має Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 3 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) не має Інші (запишіть) не має Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди на пiдприємствi Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): нагладова рада обираєтсья акцiонером X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) не має Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): не має Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) не має Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) не має Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) не має З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) не має Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): Пiдприємство протягом наступних трьох рокiв не планує залучити iнвестицiї Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X Не визначились Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 17.08.2012 ; яким органом управління прийнятий: Акцiонером пiдприємства Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не має Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Вiдхилень протягом року не має КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності за КВЕД 68,2 Середня кількість працівників 23 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Журналiстiв, буд. 7 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 747 712 0 первісна вартість 1001 1047 1056 0 накопичена амортизація 1002 300 344 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 162 147 0 Основні засоби: 1010 10822 8465 0 первісна вартість 1011 33918 29310 0 знос 1012 23096 20845 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 11731 9324 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 7518 5882 0 Виробничі запаси 1101 5678 5857 0 Незавершене виробництво 1102 220 0 0 Готова продукція 1103 1496 0 0 Товари 1104 124 24 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 1560 1560 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 981 1569 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 141 33 0 з бюджетом 1135 0 0 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1148 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 50 62 0 Готівка 1166 5 4 0 Рахунки в банках 1167 45 58 0 Витрати майбутніх періодів 1170 14 14 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 188 323 0 Усього за розділом II 1195 10452 10491 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 22183 19815 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24909 24909 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 107 107 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 0 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16372 -17682 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 8644 7334 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 163 163 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 167 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 30 30 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 30 30 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 360 193 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 0 207 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 11389 11970 0 за розрахунками з бюджетом 1620 307 4 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 за розрахунками зі страхування 1625 7 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 19 0 0 за одержаними авансами 1635 32 0 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 1425 107 0 Усього за розділом IІІ 1695 13179 12288 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 22183 19815 0 Примітки не має Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 3115 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 3099 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 0 16 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 3380 1548 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 3824 ) ( 2242 ) Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 48 ) Інші операційні витрати 2180 ( 706 ) ( 691 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0 збиток 2195 ( 1150 ) ( 1417 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 216 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 63 ) ( 101 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 97 ) ( 216 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0 збиток 2295 ( 1310 ) ( 1518 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0 збиток 2355 ( 1310 ) ( 1518 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1310 1518 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 510 2242 Витрати на оплату праці 2505 322 880 Відрахування на соціальні заходи 2510 161 414 Амортизація 2515 871 1078 Інші операційні витрати 2520 1497 1466 Разом 2550 3361 6080 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 24909300 24909300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.05259 -0.06094 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки не має Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 4356 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 Надходження від повернення авансів 3020 0 0 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 3820 29 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2202 ) ( 2956 ) Праці 3105 ( 402 ) ( 921 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 281 ) ( 561 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 651 ) ( 430 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 42 ) ( 109 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 609 ) ( 321 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 8 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 245 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 276 -728 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 0 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 550 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 97 268 Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 167 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -264 282 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 -446 Залишок коштів на початок року 3405 50 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 496 Залишок коштів на кінець року 3415 62 50 Примітки не має Керівник Ю.А. баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X необоротних активів 3205 0 X 0 X Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X дивідендів 3220 0 X 0 X Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X Інші надходження 3250 0 X 0 X Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) необоротних активів 3260 X 0 X 0 Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0 Інші платежі 3290 X 0 X 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X Отримання позик 3305 0 X 0 X Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X Інші надходження 3340 0 X 0 X Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 Погашення позик 3350 X 0 X 0 Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0 Інші платежі 3390 X 0 X 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 Примітки не має Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про власний капітал за 2013 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 24909 0 107 0 -16372 0 0 8644 Коригування: Зміна облікової політики 4005 24909 0 107 0 -16372 0 0 8644 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1310 0 0 -1310 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -1310 0 0 -1310 Залишок на кінець року 4300 24909 0 107 0 -17682 0 0 7334 Примітки Не має Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан