Річний звіт 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Баркаров Ю.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05905591
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, Днiпро, Журналiстiв, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
0562346623 0562346623
6. Електронна поштова адреса
zorya@zorya.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 80   26.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
1. На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
2. Пiдприємство iснує окремо, та не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
3. На пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
4. Пiдприєство у 2017 р. не мало вiдношення с рейтинговими агенствами.
5. Акцiї пiдприємства 100% належать ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", тому iнформацiя про осiб, що володiють 10% акцiй та бiльше вiдсутня.
6. Дивiденди у 2017 р. не виплачувались.
4. Випуск акцiй вiдбулось 01.02.2002 р.
5. На пiдприємствi вiдсутнi облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери.
6. У 2017 роцi пiдприємство не викупало власнi акцiї.
7. У 2017 роцi пiдприємство не здiйснювала виробничу дiяльнiсть, тому данi про собiвартiсть, обсяги виробництва, реалiзацiї продукцiї вiдсутня.
8. У 2017 р. не було забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
9. На пiдприємствi вiдсутнi iпотечнi цiннi папери.
10. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до положень (стандартами) бухгалтерського облiку.
11. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств не було, тому не складається звiт про стан обєкта нерухомостi.
12. ПрАТ "Видавництво "Зоря" не є фiнансовою установою.
13. Єдидий акцiонер - ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" не є фiнансовою установою.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 963653
3. Дата проведення державної реєстрації
24.12.2001
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
24909300
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна
18.12 Друкування iншої продукцiї
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
10. Органи управління підприємства
не має
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26005581348100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баркаров Юрiй Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП "Iнкос"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.05.2016 5 рокiв.
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 30.05.2016 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 56 вiд 30.05.2016р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась.
У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.Загальний стаж роботи 45 рокiв. Попередня посада за останнi пять рокiв - в.о. голови правлiння ПрАТ "Видавництво "Зоря"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гудiй Андрiй Миколаєвич
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер ТОВ "Завод пластик"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.03.2012 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займал.Загальний стаж роботи 8 рокiв, пепередня посада за останнi пять рокiв - заступник голови правлiння ПрАТ "Видавництво "Зоря"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравчук Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний механiк ПрАТ "Видавництво "Зоря"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПрАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.Загальний стаж роботи 37 рокiв. Останнi пять рокiв займав посаду головного iнженера ПрАТ "Видавництво "Зоря".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор УкрIIДIСВД.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Останнi пять рокiв працював заступником голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.02.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. Загальний стаж роботи - 22 рокiв. Останнi пять рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штефан Олена Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.05.2012 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПрАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. Працює за сумiцництвом бухгалтером на ТОВ "Перше" з 01.12.2014 р. Попередня посада за останнiх пять рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Видавництво "Зоря". Загальний стаж роботи 12 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисюк Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2010 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. Останнi пять рокiв займала посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" Загальний стаж роботи 36 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiдовець Юлiя Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, головний спецiалiст вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Департаменту фiнансiв та внутрiшнього аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.12.2014 5 рокiв
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., про призначення до складу членiв правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" Дiдовець Юлiя горiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду юрисконсульт. Освiта – вища.Загальний стаж роботи 11 рокiв. Посада за останнi пять рокiв: головний спецiалiст вiддiлу планування у мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України.Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Запольська Алiна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1995
5) освіта**
незавершена вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2014 5 рокiв
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення про обрання Запольської Алiни Олександрiвнi (на розкриття паспортних даних згоди не давала)ревiзором ПрАТ "Видавництво "Зоря" строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду бухгалтер ДАК "Укрвидавполiграфiя". Освiта – неповна вища. Загальний стаж роботи 4 роки, з них керiвної служби - не має. Посада на попередньому мiсцi роботи: перше мiсце роботи. Винагорода за 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.03.2017
Кворум зборів** 0.000000000000
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ "Видавництво "Зоря" за 2016 рiк.
2 Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ "Видавництво "Зоря" за 2016 рiк.
3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Видавництво "Зоря" за 2016 рiк.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ "Видавництво "Зоря" за 2016 рiк
5. Затвердження фiнансового плану ПРАТ "Видавництво "Зоря" на 2018 рiк.
6. Про списання майна ПРАТ "Видавництво "Зоря".
7. Про передачу в оренду майна ПРАТ "Видавництво "Зоря".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

XI. Опис бізнесу

не має
 
не має
 
12
 
ПрАТ "Видавництво "Зоря" не належить до будь-яких об"єднань
 
не має
 
не має
 
З облiкової полiтики видавництва:
Встановити принципи, методи та процедури облiкової полiтики з урахуванням вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку:
1. Встановити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 0,1 тис. грн..
2. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних засобiв вiдповiдно до вимог ПБО 7. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам вiдповiдно до ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI.
3. Вiдносити до iнших необоротних активiв:
• бiблiотечнi фонди;
• малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА).
4. Встановити вартiсну межу для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi 1000 грн (згiдно ст. 5 ПБО 7)
5. Використовувати при нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод.
6. Встановити для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об’єкту.
7. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку нематерiальних активiв згiдно до вимог ПБО 8. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт нематерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам згiдно до ст. 5 ПБО 8:
• право користування землею - 20 рокiв
• програмне забезпечення - 4 роки.
З 01.04.2011р класифiкацiю по групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI.
8. Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
9. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть необоротних та нематерiальних активiв для нарахування амортизацiї рiвною нулю.
10. Призначити вiдповiдальним за визначення строку отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв головного iнженера Кравчука О.В. з залученням iнших спецiалiстiв. У випадку необхiдностi iм, надано право перегляду термiну отримання економiчних вимог вiд використаннi основних засобiв, iнших необоротних засобiв та необоротних активiв.
11. Встановити, що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку рахується кожне найменування виду запасiв:
• виробничi запаси (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.);
• малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП)
• товари придбанi (отриманi) для продажу.
12. Зарахування запасiв на баланс проводити за їх первiсною вартiстю, визначеною згiдно до вимог ПБО 9. Суму транспортно-заготiвельних витрат узагальнювати на субрахунку 2092 зi щомiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою вибулих запасiв за середнiм вiдсотком.
13. Уцiнку (чи до оцiнку ранiше знижених в цiнi) запасiв, цiна яких знижена на дату балансу, внаслiдок порчi чи витрат очiкуваної економiчної вигоди вiд їх використання проводити за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв, визначеної згiдно вимог до ст. 26 ПБО 9.
14. При випуску запасiв у виробництво застосовувати метод списання – по собiвартостi перших по часу прибуття запасiв (FIFO), при реалiзацiї – метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк проходження товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким чином:
• у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi;
• на складах - у кiлькiсному вимiрi;
• у цехах i дiльницях – у кiлькiсному вимiрi.
15. При випуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх використання.
16. Суму резерву сумнiвної заборгованостi формувати станом на 31 грудня кожного року, виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв.
17. Облiк зобов’язань (кредиторської заборгованостi) здiйснювати згiдно до вимог ПБО 11. Встановити графiк погашення зобов’язань з податкiв та iнших обов’язкових платежiв. Вiдповiдальним призначити головного бухгалтера.
18. Вiдповiдальним за створення резерву коштiв на забезпечення оплати вiдпусток призначити головного бухгалтера та начальника вiддiлу кадрiв.
19. Оцiнку ступеню завершеностi операцiй надання послуг здiйснювати шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акту наданих послуг.
20. Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi згiдно до п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi пiдприємства визначити Статутом
• доход вiд реалiзацiї iноземної валюти рахунок 711
• доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв рахунок 712
• доход вiд оренди активiв рахунок 361
• iншi доходи рахунок 719
21. Забезпечити формування собiвартостi реалiзованих послуг згiдно до вимог норм ПБО 16. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з застосуванням рахункiв класу 9.
З органiзацiї бухгалтерського облiку
1. Ведення бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi та технологiї ПРАТ, покласти на головного бухгалтера. Вiдповiдальнiсть головного бухгалтера за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями. Розпорядження головного бухгалтера про здiйснення бухгалтерського облiку є обов’язковим до виконання всiма робiтниками товариства.
Головному бухгалтеру проставляти на первинних документах, вiдображення в облiку, вiдмiтку про їх оброблення (кореспонденцiя рахункiв, дата, пiдпис).
2. З метою забезпечення досконалостi даних бухгалтерського облiку за звiтностi проводити iнвентаризацiю майна та фiнансових зобов’язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв.
Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань, пiд час якої перевiряють їх наявнiсть та документальне пiдтвердження, стан та дають оцiнку, проводиться перед складанням рiчної звiтностi товариства, орiєнтовно з жовтня по грудень, в обов’язковому порядку. Точний час та порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються головою правлiння товариства окремим письмовим розпорядженням (наказом).
В iнших випадках об’єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї встановлюються головою правлiння товариства на пiдставi чинного законодавства по мiрi необхiдностi. Час та перелiк об’єктiв iнвентаризацiї визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) голово правлiння товариства.
Для проведення iнвентаризацiйної роботи затвердити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi:
• заступник голови правлiння - голова комiсiї
• головний бухгалтер - член комiсiї
• головний iнженер - член комiсiї
• начальник вiддiлу кадрiв - член комiсiї
Права, обов’язки та завдання, покладенi на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiї комiсiї, визначенi Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69.
Додатково до завдань, обумовлених Iнструкцiєю № 69, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання: по визначенню ефективностi застосовуваних в ПРАТ принципiв, методiв облiкової полiтики, по проведенню робiт з оцiнки активiв та зобов’язань (визначення термiну служби придбаних товариством матерiалiв, вiдхилення залишкової вартостi об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв вiд їх справедливої вартостi).
3. Для проведення раптової iнвентаризацiї каси ПРАТ створити комiсiю у складi:
• головний бухгалтер - голова комiсiї
• секретар - член комiсiї
Iнвентаризацiю каси проводити не менше одного разу на мiсяць.
4. Призначити вiдповiдальних за виписку доручень на отримання ТМЦ – головного бухгалтера.
5. Вiдповiдальнiсть за розрахунок вiдстрочених податкових активiв за зобов’язань по Стандарту 17 покладається на головного бухгалтера.
6. За своєчасне укладення та оновлення договорiв на матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдає начальник вiддiлу кадрiв.
7. Вiдповiдальнiсть за прийом документацiї на тимчасове зберiгання в архiвi пiдприємства, за зберiгання документацiї в архiвi покласти на головного бухгалтера.
Об органiзацiї податного облiку
1. Загальну вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку покласти на головного бухгалтера.
2. За достовiрне складання та своєчасну здачу Декларацiї з ПДВ, ведення реєстрiв отриманих ста виданих податкових накладних вiдповiдальнiсть покладається на головного бухгалтера.
3. Призначити вiдповiдальним за достовiрнiсть даних про валовi витрати та валовi доходи - головного бухгалтера.
4. Призначити вiдповiдальним за складання та своєчасне подання податкового розрахунку за забруднення навколишнього середовища – головного бухгалтера.
5. За своєчасне складання, подання та сплату орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi вiдповiдальним призначити головного бухгалтера.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова правлiння ПРАТ
«Видавництво «Зоря» Ю.А.Баркаров
 
ПрАТ "Видавництво "Зоря" здає в оренду й експлуатацiю власне майно. Основнимi орендарями являються приватнi пiдприємства. Основним конкурентом являється ПАТ "Днiпровський Хладокомбiнат".
 
не має
 
не має
 
Облiк основних засобiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року. №92. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2017 року складає 22027тис.грн., в т.ч.:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої –20494 тис.грн.;
- Машини та обладнання –1109 тис.грн.;
- Транспортнi засоби – 318тис.грн.;
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) –78 тис.грн.;
- Багаторiчнi насадження – 21 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби - 3 тис.грн.
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 4 тис.грн.
В 2017 роцi товариство здiйснювало нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку – прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”. Незмiннiсть застосовуваних методiв амортизацiї протягом звiтного перiоду витримана.
Станом на 31.12.2017 р. знос основних засобiв становить 16330 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 5697 тис.грн.
У вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69, товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Розходжень фактичної наявностi основних засобiв з даними облiку iнвентаризацiєю не встановлено.
Облiк нематерiальних активiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 ”Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року. №242. Станом на 31.12.2017 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства становить 1071 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 503 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 568 тис.грн.
 
не має
 
не має
 
не має
 
не має
 
не має
 
не має
 
не має
 
не має

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 25298 21999 0.000 0.000 25298 21999
будівлі та споруди 20493 20493 0.000 0.000 20493 20493
машини та обладнання 4283 1110 0.000 0.000 4283 1110
транспортні засоби 424 318 0.000 0.000 424 318
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 98 78 0.000 0.000 98 78
2. Невиробничого призначення: 25 25 0.000 0.000 25 25
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 25 25 0.000 0.000 25 25
Усього 25323 22024 0.000 0.000 25323 22024
Опис не має

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 725 1102
Статутний капітал (тис. грн.) 24909.300 24909.300
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24909.300 24909.300
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Розрахункова вартiсть чистих активiв (1102 тис. грн. ) менше скоригованого статутного капiталу (24909.000 тис.грн.).
Висновок Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 207 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 49 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 16454 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 16710 X X
Опис: не має

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 250 П000250 000267 25.02.2015 29.01.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ПрАТ "Видавництво "Зоря" станом на 31.12.17 р. свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан Товариства є умовно задовiльний, в зв"язку з його не достатньою лiквiднiстю, та вiдсутнiстю повної забезпеченостi заборгованостi власним капiталом.
Номер та дата договору на проведення аудиту 15/01/18-06П
15.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.01.2018
15.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 15.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 7500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): не має Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): не має Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Щодо призначення чергового засiдання акцiонера та затвердження порядка денного. Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Інше (зазначити) не має
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) не має

 

не має

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) не має
Інші (запишіть) не має

 

не має
не має

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди на пiдприємствi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): нагладова рада обираєтсья акцiонером X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) не має

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): не має

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) не має

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) не має

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) не має

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X  
Інше (запишіть) не має

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Пiдприємство протягом наступних трьох рокiв не планує залучення iнвестицiй    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 17.08.2012 ; яким органом управління прийнятий: Акцiонером пiдприємства

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не має
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вiдхилень протягом року не було.

 

 

 

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
Територія   за КОАТУУ 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 13  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, буд. 7  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 593 568 0
первісна вартість 1001 1056 1071 0
накопичена амортизація 1002 463 503 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 130 100 0
Основні засоби: 1010 6385 5697 0
первісна вартість 1011 25376 22027 0
знос 1012 18991 16330 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 122 57 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7230 6422 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1751 1840 0
Виробничі запаси 1101 1540 1568 0
Незавершене виробництво 1102 211 272 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 3 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 1560 1560 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3584 3162 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 34 34 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3446 3472 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 70 100 0
Готівка 1166 1 0 0
Рахунки в банках 1167 70 100 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 814 875 0
Усього за розділом II 1195 11259 11043 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 18489 17465 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24909 24909 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 107 107 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23914 -24291 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1102 725 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 30 30 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 30 30 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 30 30 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 207 207 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14486 15108 0
за розрахунками з бюджетом 1620 15 49 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 19 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2649 1346 0
Усього за розділом IІІ 1695 17357 16710 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 18489 17465 0

 

Примітки не має
Керівник Ю.А. Баркаров
Головний бухгалтер О.В. Штефан

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток
2090 0 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4583 4330
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1557 ) ( 1901 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3338 ) ( 3078 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 312 ) ( 649 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 2 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 312 ) ( 649 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 312 ) ( 649 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -312 -649

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1963 2140
Витрати на оплату праці 2505 589 389
Відрахування на соціальні заходи 2510 121 90
Амортизація 2515 745 858
Інші операційні витрати 2520 922 938
Разом 2550 4340 4415

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки не має
Керівник Ю.А. Баркаров
Головний бухгалтер О.В. Штефан

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 0 4356
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5487 5005
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 2958 ) ( 3079 )
Праці 3105 ( 589 ) ( 389 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 121 ) ( 90 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1098 ) ( 1422 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 436 ) ( 364 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 657 ) ( 1053 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 691 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 30 25
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 23
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 30 25
Залишок коштів на початок року 3405 70 45
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 100 70

 

Примітки не має
Керівник Ю.А. баркаров
Головний бухгалтер О.В. Штефан

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки не має
Керівник Ю.А. Баркаров
Головний бухгалтер О.В. Штефан

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 24909 0 107 0 -23914 0 0 1102
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 24909 0 107 0 -23914 0 0 1102
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -312 0 0 -312
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 -50 0 0 -50
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 65 0 0 65
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -377 0 0 -377
Залишок на кінець року 4300 24909 0 107 0 -24291 0 0 725

 

Примітки Не має
Керівник Ю.А. Баркаров
Головний бухгалтер О.В. Штефан