Річна інформація емітента цінних паперів 2015


Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.


в.о. голови правлiння   Баркаров Ю.А.
(посада) 
(підпис) 
(прізвище та ініціали керівника)М.П.15.04.2016
(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік


I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"2. Організаційно-правова формаАкціонерне товариство3. Код за ЄДРПОУ059055914. МісцезнаходженняДніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, Днiпропетровськ,
Журналистiв, 75. Міжміський код, телефон та факс0562346623 05623466236. Електронна поштова адресаzorya@zorya.dp.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення річної
інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії18.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована уВiдомостi НКЦПРФ 74 18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого
видання) 
(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінціzorya.dp.uaв мережі Інтернет18.04.2016 
(адреса сторінки) 
(дата)Зміст1. Основні відомості про емітентаX2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на
окремі види діяльності3. Відомості щодо участі емітента в створенні
юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників
емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)X7. Інформація про посадових осіб емітента:1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових
осіб емітентаX2) інформація про володіння посадовими особами
емітента акціями емітента8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками
та більше акцій емітента9. Інформація про загальні збори акціонерівX10. Інформація про дивіденди11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких
користується емітент12. Відомості про цінні папери емітента:1) інформація про випуски акцій емітента2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені
емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом
звітного періоду13. Опис бізнесуX14. Інформація про господарську та фінансову
діяльність емітента:1) інформація про основні засоби емітента (за
залишковою вартістю)X2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX3) інформація про зобов'язання емітентаX4) інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої
продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових
цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управлінняX18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір
іпотечного покриття:1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного
покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями
з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття
іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента
іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами
ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X29. Текст аудиторського висновку (звіту)30. Річна фінансова звітністьX31. Річна фінансова звітність, складена відповідно
до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)33. Примітки1. На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi лiцензiї
(дозволи) на окремi види дiяльностi2. Пiдприємство iснує окремо,
та не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.3. На
пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.4.
Пiдприєство у 2015 р. не мало вiдношення с рейтинговими
агенствами.5. Акцiї пiдприємства 100% належать ПАТ ДАК
"Укрвидавполiграфiя", тому iнформацiя про осiб, що
володiють 10% акцiй та бiльше вiдсутня.6. Дивiденди у 2015 р. не
виплачувались.4. Випуск акцiй вiдбулось 01.02.2002 р.5. На
пiдприємствi вiдсутнi облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi
цiннi папери.6. У 2015 роцi пiдприємство не викупало власнi
акцiї.7. У 2015 роцi пiдприємство не здiйснювала виробничу
дiяльнiсть, тому данi про собiвартiсть, обсяги виробництва,
реалiзацiї продукцiї вiдсутня. 8. У 2015 р. не було забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв.9. На пiдприємствi вiдсутнi
iпотечнi цiннi папери.10. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена
вiдповiдно до положень (стандартами) бухгалтерського облiку.11.
Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств не було, тому не складається
звiт про стан обєкта нерухоиостi.III.
Основні відомості про емітента
1. Повне найменуванняПриватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)ААБ 9636533. Дата проведення державної реєстрації24.12.20014. Територія (область)Дніпропетровська5. Статутний капітал (грн)249093006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить
державі1007. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії08. Середня кількість працівників (осіб)109. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого
нерухомого майна22.21.0 Друкування газет22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть10. Органи управління підприємстване має11. Банки, що обслуговують емітента:1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валютіАТ "УкрСиббанк"2) МФО банку3510053) поточний рахунок260055813481004) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті-5) МФО банку-6) поточний рахунок-IV.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"2166171103057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3100.000000000000Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)Усього100.000000000000V.
Інформація про посадових осіб емітента

6.1.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посадаВ.о.голови правлiння2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиБаркаров Юрiй Андрiйович3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19555) освіта**вища6) стаж роботи (років)**437) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Посада на попередньому мiсцi роботи: директор ПП
"Iнкос"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)12.03.2012 5 рокiв.9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
12.03.2012 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
(протокол № 13 вiд 12.03.12р.) та у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У
натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.Iншi
посади не займав.Загальний стаж роботи 43 рокiв. Попередня посада
за останнi пять рокiв - директор ПП "Iнкос"* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаЗаступник голови правлiння2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиГудiй Андрiй Миколаєвич3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19875) освіта**вища6) стаж роботи (років)**67) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Менеджер ТОВ "Завод пластик"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)27.03.2012 не визначен9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря"
наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У
натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.Iншi
посади не займал.Загальний стаж роботи 5 рокiв, пепередня посада
за останнi пять рокiв - Менеджер ТОВ "Завод пластик"* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаЧлен правлiння2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиКравчук Олександр Володимирович3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19635) освіта**вища6) стаж роботи (років)**357) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Головний мехнiк ПРАТ "Видавництво "Зоря"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)26.05.2014 не визначен9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря"
наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У
натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.Iншi
посади не займав.Загальний стаж роботи 35 рокiв. Останнi пять
рокiв займав посаду головного iнженера ПРАТ "Видавництво
"Зоря".* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадачлен наглядової ради2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиМельник Дмитро Сергiйович3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19735) освіта**вища6) стаж роботи (років)**257) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Генеральний директор УкрIIДIСВД.8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)11.03.2013 5 рокiв9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
(Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У
натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась. Iншi
посади не займала. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Останнi пять
рокiв працювала заступником голови правлiння ПАТ ДАК
"Укрвидавполiграфiя".* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаЧлен наглядової ради2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиСаєнко Оксана Миколаївна3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19755) освіта**вища6) стаж роботи (років)**207) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)05.02.2013 5 рокiв9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена
05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
(Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з
приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про
акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та
акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не
виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не
виплачувалась.Iншi посади не займала. Загальний стаж роботи - 20
рокiв. Останнi пять рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ
"ДАК "Укрвидавполiграфiя".* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаЧлен правлiння2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиШтефан Олена Володимирiвна3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19815) освіта**вища6) стаж роботи (років)**107) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)14.05.2012 не визначен9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря"
наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У
натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась. Працює
за сумiцництвом головним бухгалтером на ТОВ "Перше" з
01.12.2014 р. Попередня посада за останнiх пять рокiв - Бухгалтер
ТОВ "Титан Плюс". Загальний стаж роботи 10 рокiв.* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаГолова наглядової ради2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиДенисюк Наталiя Миколаївна3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19605) освіта**вища6) стаж роботи (років)**347) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв
ТОВ "Укрiнвестсинтез"8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)05.10.2010 5 рокiв9) ОписПовноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена
Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах
повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений
05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
(протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi
у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства".
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi
винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.
Останнi пять рокiв займала посаду начальника
фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Загальний стаж роботи 34 рокiв.* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадачлен правлiння2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиДiдовець Юлiя Iгорiвна3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19865) освіта**ища6) стаж роботи (років)**97) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України,
головний спецiалiст вiддiлу координацiї екологiчних фондiв
Департаменту фiнансiв та внутрiшнього аудиту8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)25.12.2014 5 рокiв9) ОписРiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ
«Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство
ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., про
призначення до складу членiв правлiння ПРАТ "Видавництво
"Зоря" Дiдовець Юлiя горiвна (на розкриття паспортних
даних згоди не давала)строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за
корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями
Товариства не володiє. Займає посаду юрисконсульт. Освiта –
вища.Загальний стаж роботи 9 рокiв. Посада за останнi пять рокiв:
головний спецiалiст вiддiлу планування у мiнiстерствi екологiї та
природних ресурсiв України.Винагорода за 2015 рiк не
виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не
виплачувалась.Iншi посади не займала.* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.1) посадаРевiзор2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особиЗапольська Алiна Олександрiвна3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи4) рік народження**19955) освіта**незавершена вища6) стаж роботи (років)**27) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя",
бухгалтер8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)21.12.2014 5 рокiв9) ОписРiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ
«Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство
ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р.,
прийнято рiшення про обрання Запольської Алiни Олександрiвнi (на
розкриття паспортних даних згоди не давала)ревiзором ПРАТ
"Видавництво "Зоря" строком на 5 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими
ацiями Товариства не володiє. Займає посаду бухгалтер ДАК
"Укрвидавполiграфiя". Освiта – неповна вища.
Загальний стаж роботи 2 рiк, з них керiвної служби - не має.
Посада на попередньому мiсцi роботи: перше мiсце роботи.
Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi
винагорода у 2015 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.* Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.VII.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*черговіпозачерговіXДата проведення07.04.2015Кворум зборів**0.000000000000Опис1. Затвердження результатiв дiяльностi ПРАТ
"Видавництво "Зоря" за 2014 рiк.2 Затвердження
звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ "Видавництво "Зоря"
за 2014 рiк.3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi
ПРАТ "Видавництво "Зоря" за 2014 рiк.4. Розподiл
прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ "Видавництво "Зоря"
за 2014 рiк5. Затвердження фiнансового плану ПРАТ "Видавництво
"Зоря" на 2015 рiк.6. Про списання майна ПРАТ
"Видавництво "Зоря".7. про передачу в оренду майна
ПРАТ "Видавництво "Зоря".XI.
Опис бізнесу


не має не має 10 ПРАТ "Видавництво "Зоря" не належить
до будь-яких об"єднань не має не має З облiкової полiтики видавництва: Встановити
принципи, методи та процедури облiкової полiтики з урахуванням
вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку: 1. Встановити
межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 0,1
тис. грн.. 2. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних
засобiв вiдповiдно до вимог ПБО 7. Одиницею облiку рахувати
окремий об’єкт. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод
вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам
вiдповiдно до ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III
ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 3.
Вiдносити до iнших необоротних активiв:• бiблiотечнi фонди;•
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 4. Встановити
вартiсну межу для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi
1000 грн (згiдно ст. 5 ПБО 7) 5. Використовувати при нарахування
амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод. 6. Встановити
для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних
фондiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у
першому мiсяцi використання об’єкту. 7. Здiйснювати
визнання, облiк та оцiнку нематерiальних активiв згiдно до вимог
ПБО 8. Одиницею облiку рахувати окремий об’єкт
нематерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних
вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам
згiдно до ст. 5 ПБО 8:• право користування землею - 20 рокiв•
програмне забезпечення - 4 роки.З 01.04.2011р класифiкацiю по
групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145
Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 8.
Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї. 9. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть
необоротних та нематерiальних активiв для нарахування амортизацiї
рiвною нулю.10. Призначити вiдповiдальним за визначення строку
отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв
головного iнженера Кравчука О.В. з залученням iнших спецiалiстiв.
У випадку необхiдностi iм, надано право перегляду термiну
отримання економiчних вимог вiд використаннi основних засобiв,
iнших необоротних засобiв та необоротних активiв. 11. Встановити,
що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку рахується кожне
найменування виду запасiв:• виробничi запаси (сировина,
основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.);•
малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП)• товари придбанi
(отриманi) для продажу. 12. Зарахування запасiв на баланс
проводити за їх первiсною вартiстю, визначеною згiдно до вимог ПБО
9. Суму транспортно-заготiвельних витрат узагальнювати на
субрахунку 2092 зi щомiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв
запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою вибулих запасiв за
середнiм вiдсотком. 13. Уцiнку (чи до оцiнку ранiше знижених в
цiнi) запасiв, цiна яких знижена на дату балансу, внаслiдок порчi
чи витрат очiкуваної економiчної вигоди вiд їх використання
проводити за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв,
визначеної згiдно вимог до ст. 26 ПБО 9. 14. При випуску запасiв у
виробництво застосовувати метод списання – по собiвартостi
перших по часу прибуття запасiв (FIFO), при реалiзацiї –
метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк проходження
товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким
чином:• у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi;•
на складах - у кiлькiсному вимiрi;• у цехах i дiльницях –
у кiлькiсному вимiрi. 15. При випуску малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з
балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати
оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх
використання. 16. Суму резерву сумнiвної заборгованостi формувати
станом на 31 грудня кожного року, виходячи з платоспроможностi
окремих (конкретних) дебiторiв. 17. Облiк зобов’язань
(кредиторської заборгованостi) здiйснювати згiдно до вимог ПБО 11.
Встановити графiк погашення зобов’язань з податкiв та iнших
обов’язкових платежiв. Вiдповiдальним призначити головного
бухгалтера. 18. Вiдповiдальним за створення резерву коштiв на
забезпечення оплати вiдпусток призначити головного бухгалтера та
начальника вiддiлу кадрiв. 19. Оцiнку ступеню завершеностi
операцiй надання послуг здiйснювати шляхом визначення виконаної
роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у
звiтному перiодi пiсля пiдписання акту наданих послуг. 20.
Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi згiдно до
п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi пiдприємства визначити Статутом •
доход вiд реалiзацiї iноземної валюти рахунок 711• доход вiд
реалiзацiї iнших оборотних активiв рахунок 712• доход вiд
оренди активiв рахунок 361• iншi доходи рахунок 719 21.
Забезпечити формування собiвартостi реалiзованих послуг згiдно до
вимог норм ПБО 16. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за
елементами з застосуванням рахункiв класу 9. З органiзацiї
бухгалтерського облiку 1. Ведення бухгалтерського облiку, з
урахуванням особливостей дiяльностi та технологiї ПРАТ, покласти
на головного бухгалтера. Вiдповiдальнiсть головного бухгалтера за
ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими
iнструкцiями. Розпорядження головного бухгалтера про здiйснення
бухгалтерського облiку є обов’язковим до виконання всiма
робiтниками товариства. Головному бухгалтеру проставляти на
первинних документах, вiдображення в облiку, вiдмiтку про їх
оброблення (кореспонденцiя рахункiв, дата, пiдпис). 2. З метою
забезпечення досконалостi даних бухгалтерського облiку за
звiтностi проводити iнвентаризацiю майна та фiнансових зобов’язань
вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших
нормативних документiв. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань,
пiд час якої перевiряють їх наявнiсть та документальне
пiдтвердження, стан та дають оцiнку, проводиться перед складанням
рiчної звiтностi товариства, орiєнтовно з жовтня по грудень, в
обов’язковому порядку. Точний час та порядок її проведення,
вiдповiдальнi особи визначаються головою правлiння товариства
окремим письмовим розпорядженням (наказом). В iнших випадках
об’єкти та перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї
встановлюються головою правлiння товариства на пiдставi чинного
законодавства по мiрi необхiдностi. Час та перелiк об’єктiв
iнвентаризацiї визначаються окремим письмовим розпорядженням
(наказом) голово правлiння товариства. Для проведення
iнвентаризацiйної роботи затвердити постiйно дiючу
iнвентаризацiйну комiсiю у складi:• заступник голови
правлiння - голова комiсiї• головний бухгалтер - член комiсiї
• головний iнженер - член комiсiї• начальник вiддiлу
кадрiв - член комiсiї Права, обов’язки та завдання,
покладенi на членiв постiйно дiючої iнвентаризацiї комiсiї,
визначенi Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв,
нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових
коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69. Додатково до
завдань, обумовлених Iнструкцiєю № 69, на постiйно дiючу
iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання: по визначенню
ефективностi застосовуваних в ПРАТ принципiв, методiв облiкової
полiтики, по проведенню робiт з оцiнки активiв та зобов’язань
(визначення термiну служби придбаних товариством матерiалiв,
вiдхилення залишкової вартостi об’єктiв основних засобiв i
нематерiальних активiв вiд їх справедливої вартостi). 3. Для
проведення раптової iнвентаризацiї каси ПРАТ створити комiсiю у
складi:• головний бухгалтер - голова комiсiї• секретар -
член комiсiї Iнвентаризацiю каси проводити не менше одного разу на
мiсяць. 4. Призначити вiдповiдальних за виписку доручень на
отримання ТМЦ – головного бухгалтера. 5. Вiдповiдальнiсть за
розрахунок вiдстрочених податкових активiв за зобов’язань по
Стандарту 17 покладається на головного бухгалтера. 6. За своєчасне
укладення та оновлення договорiв на матерiальну вiдповiдальнiсть
вiдповiдає начальник вiддiлу кадрiв. 7. Вiдповiдальнiсть за прийом
документацiї на тимчасове зберiгання в архiвi пiдприємства, за
зберiгання документацiї в архiвi покласти на головного бухгалтера.
Об органiзацiї податного облiку 1. Загальну вiдповiдальнiсть за
ведення податкового облiку покласти на головного бухгалтера. 2. За
достовiрне складання та своєчасну здачу Декларацiї з ПДВ, ведення
реєстрiв отриманих ста виданих податкових накладних
вiдповiдальнiсть покладається на головного бухгалтера. 3.
Призначити вiдповiдальним за достовiрнiсть даних про валовi
витрати та валовi доходи - головного бухгалтера. 4. Призначити
вiдповiдальним за складання та своєчасне подання податкового
розрахунку за забруднення навколишнього середовища –
головного бухгалтера. 5. За своєчасне складання, подання та сплату
орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної
власностi вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. 6.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. В.О.Голови
правлiння ПРАТ «Видавництво «Зоря» Ю.А.Баркаров не має не має не має Облiк основних засобiв товариства ведеться у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 ”Основнi засоби”,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000
року. №92. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт
основних засобiв.Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом
на 31.12.2015 року складає 26146тис.грн., в т.ч.:- Будинки,
споруди та передавальнi пристрої –11173 тис.грн.;- Машини та
обладнання –13307 тис.грн.;- Транспортнi засоби –
1062тис.грн.;- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) –280
тис.грн.;- Багаторiчнi насадження – 21 тис.грн.;- Iншi
основнi засоби - 3 тис.грн.- Малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи – 300 тис.грн.В 2015 роцi товариство здiйснювало
нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку
– прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БО 7
”Основнi засоби”. Незмiннiсть застосовуваних методiв
амортизацiї протягом звiтного перiоду витримана.Станом на
31.12.2015 р. знос основних засобiв становить 18904 тис.грн.,
залишкова вартiсть основних засобiв складає 7242 тис.грн. У
вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69, товариством
проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Розходжень фактичної
наявностi основних засобiв з даними облiку iнвентаризацiєю не
встановлено.Облiк нематерiальних активiв товариства ведеться у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 ”Нематерiальнi активи”,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999
року. №242. Станом на 31.12.2015 року первiсна вартiсть
нематерiальних активiв пiдприємства становить 1056 тис.грн., сума
нарахованого зносу складає 425 тис.грн., залишкова вартiсть
нематерiальних активiв складає 631 тис.грн. не має не має не має не має не має не має не має не маєXII.
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду1. Виробничого призначення:810372120.0000.00081037212будівлі та споруди750768590.0000.00075076859машини та обладнання3851570.0000.000385157транспортні засоби2111960.0000.000211196земельні ділянки000000інші000.0000.000002. Невиробничого призначення:30300.0000.0003030будівлі та споруди27270.0000.0002727машини та обладнання0.0000.0000.0000.0000.0000.000транспортні засоби0.0000.0000.0000.0000.0000.000земельні ділянки000000інвестиційна нерухомість000000інші330.0000.00033Усього813372420.0000.00081337242Описне має2.
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаНайменування показникаЗа звітний періодЗа попередній періодРозрахункова вартість чистих активів (тис. грн)54546240Статутний капітал (тис. грн.)24909.30024909.300Скоригований статутний капітал (тис. грн)24909.30024909.300ОписРозрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався
вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд
17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих
активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи
+ Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова
вартiсть чистих активiв (6240 тис. грн. ) менше скоригованого
статутного капiталу (24909.000 тис.грн.).ВисновокЗгiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку.3.
Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашенняКредити банкуX0XXу тому числі: Зобов'язання за цінними паперамиX207XXу тому числі: за облігаціями (за кожним випуском):X0.000XXза іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):X0.000XXза сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0.000XXза векселями (всього)X0.000XXза іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0.000XXза фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):X0.000XXПодаткові зобов'язанняX9XXФінансова допомога на зворотній основіX0XXІнші зобов'язанняX17524XXУсього зобов'язаньX17740XXОпис:не маєXV.
Відомості про аудиторський висновок (звіт)Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора -
фізичної особи - підприємця)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)33620564Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України3615 30.06.2005Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**3615 АПУ 307/3 29.01.2015 29.01.2020Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності2015Думка аудитора***умовно-позитивнаІнформація
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було
проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових120151022014103201310Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
ТакНіРеєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
загальні збориXАкціонериXДепозитарна установаXІнше (запишіть): не маєНіЯкий орган здійснював контроль за
станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?ТакНіНаціональна комісія з цінних паперів та фондового
ринкуXАкціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотківXУ який спосіб відбувалось голосування
з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
ТакНіПідняттям картокXБюлетенями (таємне голосування)XПідняттям рукXІнше (запишіть): не маєНіЯкі були основні причини скликання
останніх позачергових зборів у звітному періоді?


ТакНіРеорганізаціяXДодатковий випуск акційXУнесення змін до статутуXПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товаристваXПрийняття рішення про зменьшення статутного капіталу
товаристваXОбрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової радиXОбрання або припинення повноважень членів
виконавчого органуXОбрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)XДелегування додаткових повноважень наглядовій радіXІнше (запишіть): не маєНі

Чи проводились у звітному році загальні збори
акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)НіОРГАНИ
УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за
наявності)?
(осіб)Кількість членів наглядової ради3Кількість представників акціонерів, що працюють у
товаристві3Кількість представників держави0Кількість представників акціонерів, що володіють
більше 10 відсотків акцій0Кількість представників акціонерів, що володіють
меньше 10 відсотків акцій0Кількість представників акціонерів - юридичних осіб0Чи проводила наглядова рада
самооцінку?
ТакНіСкладуXОрганізаціїXДіяльностіXІнше (запишить)не має
не має

Скільки разів на рік у середньому відбувалося
засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?0Які саме комітети створено в складі
наглядової ради (за наявності)?

ТакНіСтратегічного плануванняXАудиторськийXЗ питань призначень і винагородXІнвестиційнийXІнші (запишіть)не маєІнші (запишіть)не має
не має

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну
посаду корпоративного секретаря? (так/ні)НіЯким чином визначається розмір
винагороди членів наглядової ради?

ТакНіВинагорода є фіксованою сумоюXВинагорода є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринкової вартості акційXВинагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товаристваXЧлени наглядової ради не отримують винагородиXІнше (запишіть)Члени наглядової ради не отримують винагороди на пiдприємствiЯкі з вимог до членів наглядової ради
викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНіГалузеві знання і досвід роботи в галузіXЗнання у сфері фінансів і менеджментуXОсобисті якості (чесність, відповідальність)XВідсутність конфлікту інтересівXГраничний вікXВідсутні будь-які вимогиXІнше (запишіть): нагладова рада обираєтсья
акцiонеромXКоли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?

ТакНіНовий член наглядової ради самостійно ознайомився із
змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваXБуло проведено засідання наглядової ради, на якому
нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язкамиXДля нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)XУсіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового членаXІнше (запишіть)не має

Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)так, створено ревізійну комісіюЯкщо в товаристві створено ревізійну
комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;Скільки разів на рік у середньому відбувалося
засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0Відповідно
до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого
органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органуВизначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНіЗатвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакНіНіНіЗатвердження річного фінансового звіту або балансу,
або бюджетуТакНіНіНіОбрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органуТакНіНіНіОбрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової радиТакНіНіНіОбрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісіїТакНіНіНіВизначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органуТакНіНіНіВизначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової радиТакНіНіНіПрийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органуТакНіНіНіПрийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНіПрийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акційТакНіНіНіЗатвердження зовнішнього аудитораТакНіНіНіЗатвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересівНіТакНіНі
Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) НіЯкі
документи існують у вашому акціонерному товаристві?ТакНіПоложення про загальні збори акціонерівXПоложення про наглядову радуXПоложення про виконавчий органXПоложення про посадових осіб акціонерного товаристваXПоложення про ревізійну комісію (або ревізора)XПоложення про акції акціонерного товаристваXПоложення про порядок розподілу прибуткуXІнше (запишіть):не маєЯким чином акціонери можуть отримати
таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в
акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці
акціонерного товаристваФінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакТакТакІнформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталуТакТакТакТакТакІнформація про склад органів управління товаристваТакТакТакТакТакСтатут та внутрішні документиНіНіТакТакНіПротоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведенняТакНіТакТакНіРозмір винагороди посадових осіб акціонерного
товаристваНіНіНіТакНі
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?
(так/ні) НіСкільки разів на рік у середньому
проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?

ТакНіНе проводились взагаліXМенше ніж раз на рікXРаз на рікXЧастіше ніж раз на рікXЯкий орган приймав рішення про
затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНіЗагальні збори акціонерівXНаглядова радаXВиконавчий органXІнше (запишіть)не має
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього
аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ТакЗ якої причини було змінено аудитора?
ТакНіНе задовольняв професійний рівеньXНе задовольняли умови договору з аудиторомXАудитора було змінено на вимогу акціонерівXІнше (запишіть)не маєЯкий орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?


ТакНіРевізійна комісія (ревізор)XНаглядова радаXВідділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваXСтороння компанія або сторонній консультантXПеревірки не проводилисьXІнше (запишіть)не маєЗ ініціативи якого органу ревізійна
комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


ТакНіЗ власної ініціативиXЗа дорученням загальних зборівXЗа дорученням наглядової радиXЗа зверненням виконавчого органуXНа вимогу акціонерів, які в сукупності володіють
понад 10 відсотків голосівXІнше (запишіть)не має
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом
останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) НіЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?ТакНіВипуск акційXВипуск депозитарних розписокXВипуск облігаційXКредити банківXФінансування з державного і місцевих бюджетівXІнше (запишіть): Пiдприємство протягом наступних
трьох рокiв не планує залучити iнвестицiїЧи планує ваше акціонерне товариство
залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвесторомТак, плануємо розпочати переговориТак, плануємо розпочати переговори в наступному роціТак, плануємо розпочати переговори протягом двох
роківНі, не плануємо залучати іноземні інвестиції
протягом наступних трьох роківXНе визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні
акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?
(так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде
облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 17.08.2012 ; яким органом управління прийнятий:
Акцiонером пiдприємстваЧи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним
товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не маєВкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуВiдхилень протягом року не має


КОДИДата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"за ЄДРПОУ
05905591Територіяза КОАТУУ
1210137200Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ
230Вид економічної діяльностіза КВЕД
68,2Середня кількість працівників
10Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знакаАдреса
49051, м. Днiпропетровськ, вул. Журналiстiв, буд. 7Складено (зробити позначку "v" у
відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
Vза міжнародними стандартами фінансової звітностіБаланс (Звіт про фінансовий
стан)на 31.12.2015 р.
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності12345I. Необоротні активиНематеріальні активи:10006696310первісна вартість1001105610560накопичена амортизація10023874250Незавершені капітальні інвестиції10051481420Основні засоби:1010813372420первісна вартість101126192261460знос101218059189040Інвестиційна нерухомість:1015000первісна вартість1016000знос1017000Довгострокові біологічні активи:1020000первісна вартість1021000накопичена амортизація1022000Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються
за методом участі в капіталі інших підприємств1030000інші фінансові інвестиції1035000Довгострокова дебіторська заборгованість1040000Відстрочені податкові активи10452001230Гудвіл1050000Відстрочені аквізиційні витрати1060000Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах1065000Інші необоротні активи1090000Усього за розділом I1095915081380II. Оборотні активиЗапаси1100583420480Виробничі запаси1101570918960Незавершене виробництво1102871490Готова продукція1103000Товари11043830Поточні біологічні активи1110000Депозити перестрахування1115000Векселі одержані1120156015600Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги1125273937580Дебіторська заборгованість за розрахунками:за
виданими авансами113033340з бюджетом1135000у тому числі з податку на прибуток1136000з нарахованих доходів1140000із внутрішніх розрахунків1145000Інша поточна дебіторська заборгованість1155246231690Поточні фінансові інвестиції1160000Гроші та їх еквіваленти11654450Готівка1166310Рахунки в банках11671440Витрати майбутніх періодів11701437520Частка перестраховика у страхових резервах1180000у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань1181000резервах збитків або резервах належних виплат1182000резервах незароблених премій1183000інших страхових резервах1184000Інші оборотні активи11907337200Усього за розділом II119513379150860III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття1200000Баланс130022529232240
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітностіI. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал140024909249090Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000Капітал у дооцінках1405000Додатковий капітал14101071070Емісійний дохід1411000Накопичені курсові різниці1412000Резервний капітал1415000Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-18826-195620Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )Інші резерви1435000Усього за розділом I1495619054540II. Довгострокові зобов’язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов’язання1500000Пенсійні зобов’язання1505000Довгострокові кредити банків1510000Інші довгострокові зобов’язання1515000Довгострокові забезпечення152030300Довгострокові забезпечення витрат персоналу152130300Цільове фінансування1525000Благодійна допомога1526000Страхові резерви, у тому числі:1530000резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)1531000резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)1532000резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)1533000інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000Інвестиційні контракти;1535000Призовий фонд1540000Резерв на виплату джек-поту1545000Усього за розділом II159530300IІІ. Поточні зобов’язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків1600000Векселі видані16052072070Поточна кредиторська заборгованість:за
довгостроковими зобов’язаннями1610000за товари, роботи, послуги161514803151960за розрахунками з бюджетом16201590за у тому числі з податку на прибуток1621000за розрахунками зі страхування1625000за розрахунками з оплати праці16301900за одержаними авансами1635000за розрахунками з учасниками1640000із внутрішніх розрахунків1645000за страховою діяльністю1650000Поточні забезпечення1660000Доходи майбутніх періодів1665000Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000Інші поточні зобов’язання1690128423280Усього за розділом IІІ169516309177400ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття1700000V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду1800000Баланс190022529232240

Приміткине маєКерівникЮ.А. БаркаровГоловний бухгалтерО.В. Штефан


КОДИДата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"за ЄДРПОУ
05905591(найменування)Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього рокуЧистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)200000Чисті зароблені страхові премії201000Премії підписані, валова сума201100Премії, передані у перестрахування201200Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій201400Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)2050( 0 )( 0 )Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )Валовий: прибуток209000 збиток2095( 0 )( 0 )Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань210500Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000Зміна інших страхових резервів, валова сума211100Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах211200Інші операційні доходи212032073642Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю212100Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції212200Адміністративні витрати2130( 1422 )( 3927 )Витрати на збут2150( 0 )( 0 )Інші операційні витрати2180( 2444 )( 807 )Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю2181( 0 )( 0 )Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції2182( 0 )( 0 )Фінансовий результат від операційної
діяльності:
 прибуток219000 збиток2195( 569 )( 1092 )Дохід від участі в капіталі220000Інші фінансові доходи222000Інші доходи224000Дохід від благодійної допомоги224100Фінансові витрати2250( 0 )( 2 )Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )Інші витрати2270( 0 )( 0 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті227500Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229000 збиток2295( 659 )( 1094 )Витрати (дохід) з податку на прибуток230000Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування230500Чистий фінансовий результат: прибуток235000 збиток2355( 659 )( 1094 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього рокуДооцінка (уцінка) необоротних активів240000Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500Накопичені курсові різниці241000Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств241500Інший сукупний дохід2445-77-50Інший сукупний дохід до оподаткування2450-77-50Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом245500Інший сукупний дохід після оподаткування2460-77-55Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-736-1144
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250016303110Витрати на оплату праці2505365468Відрахування на соціальні заходи2510134227Амортизація251588343Інші операційні витрати2520814807Разом255038264655
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙСередньорічна кількість простих акцій26002490930024909300Скоригована середньорічна кількість простих акцій260500Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610-0.02646-0.04392Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію261500Дивіденди на одну просту акцію265000

Приміткине маєКерівникЮ.А. БаркаровГоловний бухгалтерО.В. Штефан


КОДИДата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"за ЄДРПОУ
05905591(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за
прямим методом)за 12 місяців 2015 р.
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року1234I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)300004356Повернення податків і зборів300500у тому числі податку на додану вартість300600Цільового фінансування301000Надходження від отримання субсидій, дотацій301100Надходження авансів від покупців і замовників301500Надходження від повернення авансів302000Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках302500Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500Надходження від операційної оренди304000Надходження від отримання роялті, авторських
винагород304500Надходження від страхових премій305000Надходження фінансових установ від повернення позик305500Інші надходження309537674619Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг)3100( 2410 )( 3119 )Праці3105( 365 )( 468 )Відрахувань на соціальні заходи3110( 134 )( 228 )Зобов'язань з податків і зборів3115( 817 )( 885 )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток3116( 3 )( 1 )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість3117( 129 )( 68 )Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів3118( 685 )( 705 )Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 0 )Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 0 )( 8 )Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами3150( 0 )( 0 )Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )Інші витрачання3190( 0 )( 245 )Чистий рух коштів від операційної діяльності319541-81II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій320000необоротних активів320500Надходження від отриманих:відсотків321500дивідендів322000Надходження від деривативів322500Надходження від погашення позик323000Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці323500Інші надходження325000Витрачання на придбання:фінансових інвестицій3255( 0 )( 0 )необоротних активів3260( 0 )( 0 )Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )Інші платежі3290( 0 )( 0 )Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329500III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу330000Отримання позик3305023Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві331000Інші надходження334000Витрачання на:Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )Погашення позик335000Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди3365( 0 )( 0 )Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві3370( 0 )( 0 )Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )Інші платежі3390( 0 )( 0 )Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395023Чистий рух грошових коштів за звітний період340041-58Залишок коштів на початок року3405462Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000Залишок коштів на кінець року3415454

Приміткине маєКерівникЮ.А. баркаровГоловний бухгалтерО.В. Штефан


КОДИДата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"за ЄДРПОУ
05905591(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за
непрямим методом)за 12 місяців 2015 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього рокунадходженнявидатокнадходженнявидаток123456I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіПрибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування35000000Коригування на:амортизацію необоротних активів35050X0Xзбільшення (зменшення) забезпечень35100000збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць35150000збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій35200000Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000Зміна вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000Збиток (прибуток) від реалізації необоротних
активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій35240000Зменшення (відновлення) корисності необоротних
активів35260000Фінансові витрати3540X0X0Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000Збільшення (зменшення) запасів35510000Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості
за продукцію, товари, роботи, послуги35530000Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської
заборгованості35540000Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань35600000Грошові кошти від операційної діяльності35700000Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги35610000Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі страхування35630000Збільшення (зменшення) поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000Сплачений податок на прибуток3580X0X0Сплачені відсотки3585X0X0Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій32000X0Xнеоборотних активів32050X0XНадходження від отриманих:відсотків32150X0Xдивідендів32200X0XНадходження від деривативів32250X0XНадходження від погашення позик32300X0XНадходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці32350X0XІнші надходження32500X0XВитрачання на придбання:фінансових інвестицій3255X0X( 0 )необоротних активів3260X0X0Виплати за деривативами3270X0X0Витрачання на надання позик3275X0X0Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці3280X0X0Інші платежі3290X0X0Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу33000X0XОтримання позик33050X0XНадходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві33100X0XІнші надходження33400X0XВитрачання на:Викуп власних акцій3345X0X0Погашення позик3350X0X0Сплату дивідендів3355X0X0Витрачання на сплату відсотків3360X0X0Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди3365X0X0Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві3370X0X0Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах3375X0X0Інші платежі3390X0X0Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000Залишок коштів на початок року34050X0XВплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000Залишок коштів на кінець року34150000

Приміткине маєКерівникЮ.А. БаркаровГоловний бухгалтерО.В. Штефан


КОДИДата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря"
корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"за ЄДРПОУ
05905591(найменування)Звіт про власний капіталза 12
місяців 2015 р.СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього12345678910Залишок на початок року40002490901070-17269007747Коригування:Зміна облікової політики400500000000Виправлення помилок40100000-41300-413Інші зміни409000000000Скоригований залишок на початок року40952490901070-17682007334Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-109400-1094Інший сукупний дохід за звітний період41100000-5000-50Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000Накопичені курсові різниці411300000000Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
спільних підприємств411400000000Інший сукупний дохід41160000-5000-50Розподіл прибутку:Виплати власникам
(дивіденди)420000000000Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000Відрахування до резервного капіталу421000000000Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно
до законодавства421500000000Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів422000000000Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000Внески учасників:Внески до капіталу424000000000Погашення заборгованості з капіталу424500000000Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)426000000000Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000Вилучення частки в капіталі427500000000Зменшення номінальної вартості акцій428000000000Інші зміни в капіталі429000000000Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві429100000000Разом змін у капіталі42950000-114400-1144Залишок на кінець року43002490901070-18826006190

ПриміткиНе маєКерівникЮ.А. БаркаровГоловний бухгалтерО.В. Штефан