Отчет 3 квартал

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.10.2012 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2012 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 25.10.2012 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 2. Основні відомості про випущені акції X 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 8. Квартальна фінансова звітність емітента X 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 11. Примітки: не має 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 3.1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ 963653 3.3. Дата державної реєстрації 24.12.2001 3.4. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв 3.5. Статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.6. Чисельність працівників (чол.) 35 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000 3.10. Органи управління емітента Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв _Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор 3.11. Посадові особи емітента В.о.голови правлiння: Баркаров Юрий Андрiйович 10.10.1955 року народження паспорт КО 203577 вiд 16.05.2001р. видан Автозаводським РВ ДМУ УМВС України в Полтавської обл. ИНН 2037117739 заступник голови правлiння Ялова Iрина Iванiвна 08.05.1959 року народження паспорт АМ 175260 вiд 15.01.2001р. видан Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл. ИНН 2167600421 3.12. Засновники емітента Засновником пiдприємства є держава в особi Державного комiтету телебачення та радiомовлення 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій не має 4. Основні відомості про випущені акції (за звітний період) Дата реєстрації випуску акцій 12.11.2010 Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 1054/1/10 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового Кількість простих іменних акцій (штук) 24909300 Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 Форма існування акцій Бездокументарна Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00 Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 24909300 Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 6.2. Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 6.4. Місцезнаходження 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №581322 6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006 6.7. Міжміський код та телефон не має 6.8. Факс не має 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів 6.10. Опис не має 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності За 3 квартал 2012 року надано послуг та виконано робiт на 3223 тис.грн. Інформація про собівартість реалізованої продукції № з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 1 2 3 0 0 0.00 Квартальна фінансова звітність КОДИ Дата(рік, місяць, число) 01.10.2012 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно- правова форма господарювання за КОПФГ 230 Орган державного управління за КОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума Адреса 49051 Днiпропетровськ Журналiстiв Середня кількість працівників 35 Баланс на 30.09.2012 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 0 0 - первісна вартість 011 0 0 - накопичена амортизація 012 0 0 Незавершені капітальні інвестиції 020 162 148 Основні засоби: - залишкова вартість 030 12957 11941 - первісна вартість 031 44506 35045 - знос 032 31549 23104 Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 - первісна вартість 036 0 0 - накопичена амортизація 037 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 - інші фінансові інвестиції 045 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 Відстрочені податкові активи 060 0 0 Гудвіл 065 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 13119 12089 II. Оборотні активи Запаси: Виробничі запаси 100 6421 5708 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 0 0 Готова продукція 130 1080 1496 Товари 140 0 0 Векселі одержані 150 0 0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 1169 21 - первісна вартість 161 1219 71 - резерв сумнівних боргів 162 (50) (50) Дебіторська заборгованість за рахунками: - за бюджетом 170 0 0 - за виданими авансами 180 0 0 - з нарахованих доходів 190 0 0 - із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1560 1560 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 495 64 - у т.ч. в касі 231 4 6 - в іноземній валюті 240 1 1 Інші оборотні активи 250 918 87 Усього за розділом II 260 11644 8937 III. Витрати майбутніх періодів 270 14 14 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 Баланс 280 24777 21040 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду I. Власний капітал Статутний капітал 300 24909 24909 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 107 107 Інший додатковий капітал 330 0 0 Резервний капітал 340 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14854 -16509 Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) Накопичена курсова різниця 375 0 0 Усього за розділом I 380 10162 8507 Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 174 30 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 Цільове фінансування 420 0 0 Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 Усього за розділом II 430 174 30 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 320 264 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 163 0 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом III 480 483 264 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 0 0 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10261 10162 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 0 0 - з бюджетом 550 208 1180 - з позабюджетних платежів 560 0 0 - зі страхування 570 715 775 - з оплати праці 580 174 57 - з учасниками 590 0 0 - із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 2600 65 Усього за розділом IV 620 13958 12239 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 24777 21040 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. Звіт про фінансові результати за квартал року I. ФІНАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3223 8907 Податок на додану вартість 015 537 1359 Акцизний збір 020 0 0 025 0 0 Інші вирахування з доходу 030 0 0 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2686 7548 Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -2528 -7896 Валовий прибуток: - прибуток 050 158 0 - збиток 055 0 -2866 Інші операційні доходи 060 57 3938 У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 Адміністративні витрати 070 -1662 -1755 Витрати на збут 080 -48 -85 Інші операційні витрати 090 -135 -3384 У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0 Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток 100 0 0 - збиток 105 -1630 -4152 Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 0 Інші доходи 130 0 33 Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 Фінансові витрати 140 -25 -11 Втрати від участі в капіталі 150 0 0 Інші витрати 160 0 0 Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток 170 0 0 - збиток 175 -1655 -4130 У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 -46 Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток 190 0 0 - збиток 195 -1655 -4176 Надзвичайні: - доходи 200 0 0 - витрати 205 0 0 Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 Частка меншості 215 0 0 Чистий: - прибуток 220 0 0 - збиток 225 -1655 -4176 Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період Матеріальні затрати 230 0 0 Витрати на оплату праці 240 0 0 Відрахування на соціальні заходи 250 0 0 Амортизація 260 0 0 Інші операційни витрати 270 0 0 Разом 280 0 0 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період Середньорічна кількість простих акцій 300 24909.000 24909.000 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 24909.000 24909.000 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.06644000 -0.18282000 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.06644000 -0.18282000 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не має