Особлива інформація від 26.05.2014 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Ю.А. Баркаров (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 26.05.2014 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, 7 4. Код за ЄДРПОУ 05905591 5. Міжміський код та телефон, факс /0562/ 346623 /0562/346623 6. Електронна поштова адреса zorya@zorya.dp.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.05.2014 (дата) 2. Повідомлення 99 Вiдомостi НКЦПРФ 28.05.2014 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 26.05.2014 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 26.05.2014 звільнено Член правлiння Гарагуля Анна Володимирiвна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 26 тавня 2014 р., прийнято рiшення наказом № 38-А про виведення зi складу правлiння Гарагулю Анну Володимирiвну (на розкриття паспортних даних згоди не давала)за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду заступник голови правлiння ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – вища.Загальний стаж роботи 11 роки, з них керiвної служби - 4 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: Комерцiйний директор ПРАТ Новомосковський Завод Миниральних Вод". Перебувала у складi членiв правлiння з 14.11.2012 р. пор. по 26.05.14 р. 26.05.2014 призначено Член правлiння Ялова Iрина Iванiвна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 26 травня 2014 р., прийнято рiшення наказом №38-А про призначення до складу правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" (на розкриття паспортних даних згоди не давала) безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду начальник вiддiлу кадрiв. Освiта – середня спецiальна.Загальний стаж роботи 38 роки, керiвної служби 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи: секретар у АТП 11259.