Особлива інформація станом на 25.12.2014 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Ю.А. Баркаров (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.12.2014 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, 7 4. Код за ЄДРПОУ 05905591 5. Міжміський код та телефон, факс /0562/ 346623 /0562/346623 6. Електронна поштова адреса zorya@zorya.dp.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.12.2014 (дата) 2. Повідомлення 250 Вiдомостi НКЦПРФ 30.12.2014 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 26.12.2014 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 25.12.2014 звільнено Член правлiння Ялова Iрина Iванiвна 0 Зміст інформації: Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення про виведення зi складу членів правлiння Ялову Iрину Iванiвну (на розкриття паспортних даних згоди не давала)за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займала посаду начальник вiддiлу кадрiв ПРАТ Видавництво "Зоря". Освiта – середня спецiальна. Загальний стаж роботи 38 роки, з них керiвної служби - 8 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: секретар у АТП 11259. Перебувала у складi членiв правлiння з 26.05.2014 р. пор. по 25.12.14 р. 25.12.2014 призначено Член правлiння Дiдовець Юлiя Iгорiвна 0 Зміст інформації: Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., про призначення до складу членів правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" Дiдовець Юлiя горiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду юрисконсульт. Освiта – вища.Загальний стаж роботи 4 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: головний спецiалiст вiддiлу планування у мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України. 25.12.2014 припинено повноваження Ревiзор НазаренкоТатьяна Миколаївна 0 Зміст інформації: Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення вiдкликати Назаренко Татьяну Миколаївну (на розкриття паспортних даних згоди не давала), як ревiзора за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займала посаду в.о. головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига". Освiта – вища. Загальний стаж роботи 6 роки, з них керiвної служби - 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи: фiзична особа пiдприємець. Перебувала у складi членiв правлiння з 01.12.2011 р. по 25.12.2014 р. 25.12.2014 обрано Ревiзор Запольська Алiна Олександрiвна 0 Зміст інформації: Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення про обрання Запольської Алiни Олександрiвнi (на розкриття паспортних даних згоди не давала)ревiзором ПРАТ "Видавництво "Зоря" строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду бухгалтер ДАК "Укрвидавполiграфiя". Освiта – неповна вища. Загальний стаж роботи 2 роки, з них керiвної служби - не має. Посада на попередньому мiсцi роботи: перше мiсце роботи.