4 квартал 2013 р.

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 18.02.2014 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2013 року 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, б. 7 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.02.2014 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 18.02.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 2. Основні відомості про випущені акції X 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 8. Квартальна фінансова звітність емітента X 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 11. Примітки: 1. Емiтент не здiйснiв у 4 кварталi 2013 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi. 2. Емiтент не здiйснiв у 4 кварталi 2013 р. випущення похiдних цiнних паперiв, 3. На товариствi не передбачена посада корпоративного секретаря. 4. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Т.К. ПРАТ Видавництво "Зоря" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство нi складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 5. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 6. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається. 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 3.1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ 963653 3.3. Дата державної реєстрації 24.12.2001 3.4. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, б. 7 3.5. Статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.6. Чисельність працівників (чол.) 22 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000 3.10. Органи управління емітента Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв - Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор Наглядова рада складається з: - Денисюк Наталiя Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; -Мельник Дмитро Сергыйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - - затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; - Саєнко Оксана Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)- перший затупник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Правлiння складає з: - Баркаров Юрiй Андрiйович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - в.о. голови правлiння; - Штефан Олена Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - головний бухгалтер; - Кравчук Олександр Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не давал) - головний iнженер; - Гудiй Андрiй Миколаївич ( на розкриття паспортних даних згоди не давал) - заступник голови правлiння; - Гарагуля Анна Володимирiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - заступник голови правлiння. Ревiзор -Назаренко Тетяна Миколаївна (на розкриття паспортних даних згоди не давала) - бухгалтер. 3.11. Посадові особи емітента В.о.голови правлiння: Баркаров Юрий Андрiйович 10.10.1955 року народження паспорт КО 203577 вiд 16.05.2001р. видан Автозаводським РВ ДМУ УМВС України в Полтавської обл. ИНН 2037117739 заступник голови правлiння Ялова Iрина Iванiвна 08.05.1959 року народження паспорт АМ 175260 вiд 15.01.2001р. видан Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл. ИНН 2167600421 3.12. Засновники емітента Засновником пiдприємства є держава в особi Державного комiтету телебачення та радiомовлення 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ПРАТ "Видавництво "Зоря" не приймала участi у створенi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй. 4. Основні відомості про випущені акції (за звітний період) Дата реєстрації випуску акцій 12.11.2010 Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 1054/1/10 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового Кількість простих іменних акцій (штук) 24909300 Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 Форма існування акцій Бездокументарні іменні Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00 Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 24909300 Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 6.1. Найменування Публiчне Акцiонерне Товариство "Нацiональний депозитарiй України" 6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 6.4. Місцезнаходження 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №581322 6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006 6.7. Міжміський код та телефон не має 6.8. Факс не має 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність 6.10. Опис не має 6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк" 6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019 6.4. Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Ковпака, б. 29 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АД № 075863 6.6. Дата видачі ліцензії 12.10.2012 6.7. Міжміський код та телефон (044)205-45-47 6.8. Факс (044)205-45-47 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність 6.10. Опис Не має 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності За 4 квартал 2013 року надано послуг та виконано робiт на 413 тис.грн. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. № з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Інформація про собівартість реалізованої продукції № з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 1 2 3 0 0 0.00 КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Середня кількість працівників 23 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса вул. Журналiстiв, буд. 7, м. Днiпропетровськ, 49051 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 747 712 0 первісна вартість 1001 1047 1056 0 накопичена амортизація 1002 300 344 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 162 147 0 Основні засоби: 1010 10822 8465 0 первісна вартість 1011 33918 29310 0 знос 1012 23096 20845 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 11731 9324 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 7518 5882 0 Виробничі запаси 1101 5678 5857 0 Незавершене виробництво 1102 220 0 0 Готова продукція 1103 1496 0 0 Товари 1104 124 24 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 1560 1560 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 981 1469 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 141 33 0 з бюджетом 1135 0 0 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1148 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 50 62 0 Готівка 1166 5 4 0 Рахунки в банках 1167 45 58 0 Витрати майбутніх періодів 1170 14 14 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 188 323 0 Усього за розділом II 1195 10452 10491 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 22183 19815 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24909 24909 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 107 107 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 0 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16372 -17682 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 8644 7334 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 163 163 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 167 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 30 30 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 30 30 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 360 30 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 0 207 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 11389 11970 0 за розрахунками з бюджетом 1620 307 4 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 за розрахунками зі страхування 1625 7 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 19 0 0 за одержаними авансами 1635 32 0 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 0 0 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 1425 107 0 Усього за розділом IІІ 1695 13179 12451 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 22183 19815 0 Примітки Не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 4 квартал 2013 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 3115 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 3099 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 0 16 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 3380 1548 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 3824 ) ( 2242 ) Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 48 ) Інші операційні витрати 2180 ( 706 ) ( 691 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 97 0 збиток 2195 ( 1150 ) ( 1417 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 216 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 63 ) ( 101 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 97 ) ( 216 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 34 0 збиток 2295 ( 1310 ) ( 1518 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0 збиток 2355 ( 1310 ) ( 1518 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1310 -1518 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 510 2242 Витрати на оплату праці 2505 322 880 Відрахування на соціальні заходи 2510 161 414 Амортизація 2515 871 1078 Інші операційні витрати 2520 1497 1466 Разом 2550 3361 6080 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 24909300 24909300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.05259 -0.06094 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 4 квартал 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 Надходження від повернення авансів 3020 0 0 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 0 0 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 0 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 4 квартал 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X необоротних активів 3205 0 X 0 X Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X дивідендів 3220 0 X 0 X Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X Інші надходження 3250 0 X 0 X Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) необоротних активів 3260 X 0 X 0 Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0 Інші платежі 3290 X 0 X 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X Отримання позик 3305 0 X 0 X Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X Інші надходження 3340 0 X 0 X Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 Погашення позик 3350 X 0 X 0 Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0 Інші платежі 3390 X 0 X 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 (найменування) Звіт про власний капітал за 4 квартал 2013 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 Примітки не маэ Керівник Ю.А. Баркаров Головний бухгалтер О.В. Штефан