2 квартал 2017 р.

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2017
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05905591
4. Місцезнаходження
49051, Днiпро, Журналiстiв, б. 7
5. Міжміський код, телефон та факс
/0562/346623 /0562/346623
6. Електронна поштова адреса
zorya@zorya.dp.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 24.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
1. Емiтент не здiйснiв у 3 кварталi 2016 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi.
2. Емiтент не здiйснiв у 2 кварталi 2017 р. випущення похiдних цiнних паперiв,
3. На товариствi не передбачена посада корпоративного секретаря.
4. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Т.К. ПрАТ Видавництво "Зоря" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство нi складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
5. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
6. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 963653
3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.2001
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 24909300
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна, 18.12 Друкування iншої продукцiї, 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
10. Органи управління підприємства не має
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ"УкрСиббанк"
2) МФО банку 351005
3) поточний рахунок 26005581348100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баркаров Юрiй Андрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1955
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 44
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПП "Iнкос"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 30.05.2016 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 56 вiд 30.05.2016 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 р. не виплачувалась.Iншi посади не займав.
1. Посада заступник голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудiй Андрiй Миколаєвич
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1987
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Менеджер ТОВ "Завод пластик"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 р.не виплачувалась.Iншi посади не займал.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олександр Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1963
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний мехнiк ПРАТ "Видавництво "Зоря"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займав.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штефан Олена Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1981
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась. Працює за сумiцництвом головним бухгалтером на ТОВ "Перше" з 01.12.2014 р.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1960
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.
1. Посада член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1973
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор УкрIIДIСВД.
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"
8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дiдовець Юлiя Iгорiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1986
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, головний спецiалiст вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Департаменту фiнансiв та внутрiшнього аудиту
8. Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., про призначення до складу членiв правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" Дiдовець Юлiя горiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду юрисконсульт. Освiта – вища.Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посада за останнi пять рокiв: головний спецiалiст вiддiлу планування у мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України.Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.
1. Посада Ревiзор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Алiна Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1995
5. Освіта незавершена вища
6. Стаж роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер
8. Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення про обрання Запольської Алiни Олександрiвнi (на розкриття паспортних даних згоди не давала)ревiзором ПРАТ "Видавництво "Зоря" строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду бухгалтер ДАК "Укрвидавполiграфiя". Освiта – неповна вища. Загальний стаж роботи 2 рiк, з них керiвної служби - не має. Посада на попередньому мiсцi роботи: перше мiсце роботи. Винагорода за 1 пiврiччя 2017 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 1 пiврiччi 2017 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування ПАТ "Днiпрогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20262860
4. Місцезнаходження 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Володарського, 5
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 507410
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс 0562-36-85-42 0562-36-85-28
8. Вид діяльності купiвля-продаж природного газу
9. Опис не иає
1. Найменування ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго"
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00130777
4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, 40
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №036341
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2012
7. Міжміський код та телефон/факс 056-373-45-74 056-373-45-04
8. Вид діяльності Постачання електроенергiї
9. Опис не иає
1. Найменування ТОВ ЕК "Етос плюс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30996945
4. Місцезнаходження 52071, Днiпропетровський р-н, пос. Опитний, вул. Наукова,1
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 056-721-58-17 056-721-58-17
8. Вид діяльності Автоматизацiя системи комерцiйного учета електроенергiї
9. Опис не має
1. Найменування ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33620564
4. Місцезнаходження 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4, оф. 811
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АПУ №290/3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2014
7. Міжміський код та телефон/факс 062-206-84-23 062-206-84-23
8. Вид діяльності Аудиторськi послуги
9. Опис не має
1. Найменування Фiл "ДРУ "АТ" Банк "Фiнанси та Кредит"
2. Організаційно-правова форма Кооперативний банк
3. Kод за ЄДРПОУ 26460727
4. Місцезнаходження Україна, 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Плеханова, 9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лицензия НБУ №28
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс +380567900312 +380567900312
8. Вид діяльності Банкiвська дiяльнiсть
9. Опис не має
1. Найменування Публiчне Акцiонерне Товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс не має не має
8. Вид діяльності Обслуговування цiнних паперiв
9. Опис не має

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
Територія за КОАТУУ 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Журналiстiв, буд. 7, м. Днiпро, 49051
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 593 577 0
первісна вартість 1001 1056 1056 0
накопичена амортизація 1002 463 479 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 130 130 0
Основні засоби: 1010 6385 6071 0
первісна вартість 1011 25376 25286 0
знос 1012 18991 19215 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 122 122 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7230 6900 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1751 1742 0
Виробничі запаси 1101 1540 1506 0
Незавершене виробництво 1102 211 236 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 1560 1560 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3584 3395 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
34
34
0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3446 3318 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 70 93 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 70 93 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 814 802 0
Усього за розділом II 1195 11259 10944 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 18489 17844 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24909 24909 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 107 107 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23914 -24428 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1102 588 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 30 30 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 30 30 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 30 30 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 207 207 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14486 14849 0
за розрахунками з бюджетом 1620 15 28 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2649 2142 0
Усього за розділом IІІ 1695 17357 17226 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 18489 17844 0

Примітки Не має
Керівник Баркаров Ю.А.
Головний бухгалтер Штефан О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090
0
0
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2018 1735
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1192 ) ( 890 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1340 ) ( 1177 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190
0
0
збиток 2195 ( 514 ) ( 332 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
0
0
збиток 2295 ( 514 ) ( 332 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
0
0
збиток 2355 ( 514 ) ( 332 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -514 -332

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 771 713
Витрати на оплату праці 2505 276 168
Відрахування на соціальні заходи 2510 54 37
Амортизація 2515 240 436
Інші операційні витрати 2520 569 465
Разом 2550 1910 1819

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 24909300 24909300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.02063 -0.01333
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки не має
Керівник Баркаров Ю.А.
Головний бухгалтер Штефан О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591
(найменування)